Özcan, Gül ile görüşecek

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da önü­müz­de­ki ay için­de ya­pı­la­cak olan Ola­ğan Ge­nel Ku­rul ön­ce­si baş­kan­lı­ğa aday ol­du­ğu­nu açık­la­yan Fa­tih Öz­can’ın bu haf­ta için­de Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül ile gö­rü­şe­ce­ği öğ­re­nil­di.

Özcan, Gül ile görüşecek

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da önü­müz­de­ki ay için­de ya­pı­la­cak olan Ola­ğan Ge­nel Ku­rul ön­ce­si baş­kan­lı­ğa aday ol­du­ğu­nu açık­la­yan Fa­tih Öz­can’ın bu haf­ta için­de Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül ile gö­rü­şe­ce­ği öğ­re­nil­di.

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da iki dö­nem Ma­li As Baş­kan ve Baş­kan Yar­dım­cı­sı ola­rak Ze­ki Gül ile bir­lik­te gö­rev ya­pan Fa­tih Öz­can, ku­lü­bün isim de­ği­şik­li­ği ile Be­le­di­ye dı­şın­da bir yö­ne­ti­me ve­ri­le­ce­ği­nin açık­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan baş­kan­lı­ğa aday ol­du­ğu­nu açık­la­mış­tı.

Fa­tih Öz­can’ın aday­lı­ğı­nı açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan ha­re­ket­le­nen ku­lis­ler­de Ço­rum Be­le­di­yes­por’da ye­ni yö­ne­tim oluş­ma­sı için gö­rüş­me­ler baş­la­mış­tı.

Baş­kan aday­lı­ğı­nı açık­la­yan Fa­tih Öz­can’ın bu haf­ta için­de Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül ile gö­rü­şe­rek ku­lü­be ta­lip ol­ma­sı ge­rek­çe­le­ri­ni plan ve pro­je­le­ri hak­kın­da bil­gi­ler ve­re­ce­ği ve yö­ne­tim lis­te­si ko­nu­sun­da da gö­rüş­le­ri­ni ala­ca­ğı öğ­re­nil­di.

Bu gö­rüş­me sı­ra­sın­da Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül’ün de Fa­tih Öz­can’a is­tek­le­ri­ni ilet­me­si bek­le­ni­yor.

Öte yan­dan Ço­rum Be­le­di­yes­por’un güç­lü bir yö­ne­tim ile yo­lu­na de­vam ede­bil­me­si için Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül’ün Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı’nın­da kat­kı ve­re­ce­ği bir lis­te ha­zır­lan­ma­sı­nı is­te­di­ği be­lir­til­di. Bu gö­rüş­me­de Baş­kan Gül’ün Fa­tih Öz­can’dan bu ko­nu­da da ta­lep­te bu­lun­ma­sı bek­le­ni­yor. Gö­rüş­me­den çı­ka­cak so­nuç önü­müz­de­ki gün­le­rin en önem­li gün­dem mad­de­si­ni oluş­tu­ra­cak gi­bi gö­rü­lü­yor.

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2018, 13:02
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER