PAYASTAYIZ 3-2

Ligde son üç maçından yedi puanla ayrılan Çorum Belediyespor mutlak galibiyet için çıktığı Payasspor deplasmanında ilk yarısını 3-1 mağlup tamamladı. İkinci yarının başında bulduğu penaltı golü ile skoru 3-2 yapan kırmızı siyahlı takım sonraki bölümde ise pozisyon üretmekte zorlandı ve Mehmet Aurelio yönetimindeki ilk mağlubiyetini aldı. Kırmızı Siyahlı takımda savunmanın kötü bir futbol oynadığı maçta verilen mücadelenin karşılığını alınamadı ve zirve yolunda çok önemli bir kayıp yaşandı.

PAYASTAYIZ 3-2

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por mut­lak ga­li­bi­yet için çık­tı­ğı Pa­yass­por dep­las­ma­nın­da ilk ya­rı­da ye­di­ği gol­ler­le ra­ki­bi­ne 3-2 mağ­lup ola­rak üç haf­ta ara­dan son­ra kay­bet­ti. Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­re­lio yö­ne­ti­min­de ise ilk mağ­lu­bi­ye­ti­ni al­dı.
Pa­yas sa­ha­sın­da oy­na­nan ma­ça Ço­rum Be­le­di­yes­por ge­çen haf­ta Er­zin­cans­por ma­çın­dan fark­lı ola­rak ce­za­lı Oğuz­han’ın ye­ri­ne Ni­za­met­tin Emir­han ile baş­la­dı. Ma­çın ilk da­ki­ka­la­rın­da oyu­nu kon­trol eden kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım 11. da­ki­ka­da pe­nal­tı­dan ye­di­ği gol­le 1-0 ge­ri­ye düş­tü.

Gol­den son­ra to­par­la­nan Ço­rum Be­le­di­yes­por 17. da­ki­ka­da Ya­kup’un fri­kik vu­ru­şun­da di­rek­ten dö­nen to­pu Mi­ka­il ağ­la­ra gön­de­re­rek sko­ru 1-1 yap­tı. 32. da­ki­ka­da ev sa­hi­bi ta­kım Pa­yass­por’un ce­za sa­ha­sı dı­şın­dan bul­du­ğu gol­le tek­rar öne geç­ti. Üç da­ki­ka son­ra Ço­rum Be­le­di­yes­por Ya­kup ile mut­lak bir po­zis­yon­dan ya­rar­la­na­ma­dı. İlk ya­rı­nın son da­ki­ka­la­rın­da Pa­yass­por yi­ne yan top­tan bu kez De­niz’in ka­fa­sın­dan bul­du­ğu gol­le so­yun­ma oda­sı­na 3-1 ön­de gir­di.
İlk ya­rı­da Ke­rem’in ye­ri­ne Em­rah’ı oyu­na alan Tek­nik He­yet ikin­ci ya­rı­nın ba­şın­da Ni­za­met­tin Emir­han’ın ye­ri­ne Kı­vanç’ı al­dı ve ta­ma­men hü­cu­ma yö­ne­lik bir ta­kım­la mü­ca­de­le et­ti. Ra­ki­bi bas­kı al­tı­na alan Ço­rum Be­le­di­yes­por 59. da­ki­ka­da Kı­vanç’ın dü­şü­rül­me­si ile ka­zan­dı­ğı pe­nal­tı­yı Ya­kup go­le çe­vir­di ve umut­lan­dır­dı.

Son­ra­ki bö­lüm­de oyun­da kon­tro­lü ta­ma­men elin­de bu­lun­du­ran Ço­rum Be­le­di­yes­por ev sa­hi­bi ta­kı­mın sko­ru ko­ru­mak amaç­lı oyu­nu so­ğut­ma ça­ba­la­rı kar­şı­sın­da sık sık du­ran oyun­da faz­la bir po­zis­yon bu­la­ma­dı ve kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım üç haf­ta ara­nın ar­dın­dan mağ­lu­bi­yet­le ta­nış­tı.
Ço­rum Be­le­di­yes­por’u bu maç­ta Baş­kan Fa­tih Öz­can, 2. Baş­kan Mus­ta­fa Şe­ker ile Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Ha­mit Işık ve Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya ile beş ta­ne Ço­rum­lu yal­nız bı­rak­maz­ken ev sa­hi­bi ta­kı­mı­da 200 ka­dar ta­raf­tar des­tek ver­di.

 

MAÇ­TAN DA­Kİ­KA­LAR: 
2. da­ki­ka­da or­ta alan­dan ge­li­şen Ço­rum Be­le­di­yes­por ata­ğın­da Mi­ka­il’in pa­sı­na ha­re­ket­le­nen Fah­ri Eren sağ­dan ce­za sa­ha­sı­na gir­di çap­raz­dan sert vur­du top yan di­re­ğin di­bin­den au­ta git­ti.
11. da­ki­ka­da Ço­rum Be­le­di­yes­por ka­le­sin­de go­lü gör­dü. Sağ ka­nat­tan ce­za sa­ha­sı­na ya­pı­lan or­ta­da Er­tuğ­rul uzak­laş­tır­mak is­te­di­ği top eli­ne çarp­tı ma­çın ha­ke­mi pe­nal­tı nok­ta­sı­nı gös­ter­dii. Atı­şı kul­la­nan De­niz’in vu­ru­şun­da ka­le­ci Onur­can kö­şe­yi bul­du an­cak to­pa do­ku­na­ma­yın­ca kö­şe­den ağ­la­ra git­ti ve ev sa­hi­bi Pa­yass­por 1-0 öne geç­ti.
17. da­ki­ka­da Ço­rum Be­le­di­yes­por be­ra­ber­lik go­lü­nü bul­du. Bu da­ki­ka­da Ke­rem or­ta alan­dan al­dı­ğı top­la ha­re­ket­len­di ce­za ya­yı­na gel­me­den dü­şü­rül­dü ma­çın ha­ke­mi fa­ul atı­şı ver­di. Atı­şı kul­lan­mak üze­re to­pun ba­şı­na ge­çen Ya­kup sert vur­du top yan di­rek­ten ge­ri gel­di dö­nen to­pu iyi ta­kip eden Mi­ka­il ya­kın me­sa­fe­den do­kun­du ve to­pu ağ­la­ra gön­de­re­rek sko­ru 1-1 yap­tı.
21. da­ki­ka­da ko­nuk ta­kı­mın ce­za ya­yı üze­rin­den ka­zan­dı­ğı ser­best vu­ruş­ta Ah­met kö­şe­ye gön­der­di ka­le­ci Onur­can son an­da kö­şe­den kor­ne­re çel­di.
32. da­ki­ka­da Pa­yass­por maç­ta ye­ni­den öne geç­ti. Sağ ka­nat­tan kul­la­nı­lan kor­ner atı­şın­da sa­vun­ma­sı­na ge­len Ya­kup ka­fa ile to­pu ya­yın üze­ri­ne çı­kar­dı Gök­han ge­li­şi­ne sert vur­du to­pu kö­şe­den Ço­rum Be­le­di­yes­por ağ­la­rı­na gön­de­re­rek ta­kı­mı­nı 2-1 öne ge­çir­di.
35. da­ki­ka­da Ço­rum Be­le­di­yes­por be­ra­ber­lik go­lü­ne çok yak­laş­tı. Sol ka­nat­tan Ke­rem top­la ha­re­ket­len­di sa­vun­ma ar­ka­sı­na sar­kan Fah­ri Eren’in önü­ne bı­rak­tı bu fut­bol­cu ce­za sa­ha­sı­na yan çiz­gi­den gir­di­ği an­da or­ta­da boş du­rum­da­ki Ya­kup’a çı­kar­dı. Ya­kup sol aya­ğı­na ge­len to­pu sağ aya­ğı­na al­mak is­ter­ken ka­le­ci açı­yı ka­pat­tı vu­ru­şu­nu yap­tı an­cak ka­le­ci­nin ayak­la­rın­dan se­ken top kor­ne­re git­ti.
44. da­ki­ka­da Pa­yass­por üçün­cü go­lü bul­du. Sağ ka­nat­tan ani ge­li­şen atak­ta Hay­ri ce­za sa­ha­sı­na or­ta­la­da ar­ka di­rek­te De­niz boş du­rum­da ka­fa­yı vur­du to­pu kö­şe­den di­rek di­bin­den ağ­la­ra gön­de­re­re­rek ilk ya­rı­nın sko­ru­nu be­lir­le­di: 3-1.
İlk ya­rı ev sa­hi­bi Pa­yass­por’un üs­tün­lü­ğü ile so­na er­di.
57. da­ki­ka­da Ço­rum Be­le­di­yes­por’u umut­lan­dı­ran gol gel­di. Sağ ka­nat­tan ge­li­şen atak­ta Kı­vanç top­la ce­za sa­ha­sı­na gir­di­ği an­da ra­ki­bi ta­ra­fın­dan dü­şü­rül­de ma­çın ha­ke­mi te­red­düt­süz pe­nal­tı nok­ta­sı­na gös­ter­di. Atı­şı kul­la­nan Ya­kup to­pu ağ­la­ra gön­de­re­rek sko­ru 3-2 ya­pan go­lü at­tı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER