Sabah çalışıp yola çıktılar

Ço­rum Be­le­di­yes­por ya­rın dep­las­man­da oy­na­ya­ca­ğı Pa­yass­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı dün yap­tı­ğı ça­lış­ma ile ta­mam­la­dı ve öğ­le­den son­ra yo­la çık­tı. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım Pa­yass­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı ön­ce­ki ak­şam yap­tı­ğı an­tren­man­la baş­la­dı. Sa­at 19’da ya­pı­lan an­tren­man­da maç­ta for­ma gi­yen­ler ye­ni­le­me ça­lış­ma­sı ya­par­ken di­ğer fut­bol­cu­lar ise ya­rı sa­ha­da tak­tik ça­lış­ma yap­tı­lar.

Sabah çalışıp yola çıktılar

HARUN AKKAYA
Ço­rum Be­le­di­yes­por ya­rın dep­las­man­da oy­na­ya­ca­ğı Pa­yass­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı dün yap­tı­ğı ça­lış­ma ile ta­mam­la­dı ve öğ­le­den son­ra yo­la çık­tı. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım Pa­yass­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı ön­ce­ki ak­şam yap­tı­ğı an­tren­man­la baş­la­dı. Sa­at 19’da ya­pı­lan an­tren­man­da maç­ta for­ma gi­yen­ler ye­ni­le­me ça­lış­ma­sı ya­par­ken di­ğer fut­bol­cu­lar ise ya­rı sa­ha­da tak­tik ça­lış­ma yap­tı­lar.

Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım Pa­yass­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nın Ço­rum eta­bı­nı dün sa­bah yap­tı­ğı an­tren­man­la ta­mam­la­dı. Te­sis sa­ha­sın­da ya­pı­lan an­tren­ma­na sa­kat­lık­la­rı de­vam eden Ba­rış, Fer­di ve Ke­mal ka­tıl­ma­dı. Isın­ma ha­re­ket­le­ri ile baş­la­yan an­tren­man ya­rı sa­ha­da tak­tik ça­lış­ma ile so­na er­di.
İs­ken­de­run’a git­ti­ler
Bu an­tren­man­la Pa­yas­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­yan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım dün sa­at 14’de İs­ken­de­run’a ha­re­ket et­ti. Ak­şam sa­at­le­rin­de İs­ken­de­run Ane­mon Otem’e yer­le­şen kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım bu­gün ya­pa­ca­ğı ter id­ma­nı ile Pa­yass­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­ya­cak.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER