Sayhan hem eğlendiriyor hem yüklenmeyi yapıyor

Ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nın ilk eta­bı­nı ken­di te­sis­le­rin­de sür­dü­ren Ço­rum Be­le­di­yes­por haf­ta so­nun­da da yo­ğun şe­kil­de sür­dü­rü­yor.

Sayhan hem eğlendiriyor hem yüklenmeyi yapıyor

HA­RUN AK­KA­YA

Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım sa­bah­la­rı sa­lon­du kuv­vet ve ça­buk­luk ak­şam­la­rı ise sa­ha­da tek­nik ve tak­tik ça­lış­ma ya­pı­yor­lar.
Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han yö­ne­ti­min­de ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nı yo­ğun bir şe­kil­de sür­dü­ren kır­mı­zı si­yah­lı­lar sa­bah 09.30’da te­si­sin al­tın­da bu­lu­nan kon­dis­yon mer­ke­zin­de­ki alet­ler­de ça­lı­şı­yor­lar. İki grup ola­rak sa­lon­da bu­lu­nan alet­ler­de kuv­vet ve ça­buk­luk ha­re­ket­le­ri yap­tı­ran Tek­nik He­yet bu ça­lış­ma sı­ra­sın­da fut­bol­cu­lar­dan de­vam­lı yük­sek tem­po is­ti­yor.

Ol­duk­ça ağır ge­çen bu ça­lış­ma­nın ar­dın­dan te­sis­ler­de din­le­nen kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım ikin­ci ça­lış­ma­yı ise ak­şam 17.45’de yi­ne te­sis sa­ha­sın­da yap­tı. Cu­mar­te­si ak­şa­mı ya­ğan yo­ğun yağ­mur ya­ğı­şı al­tın­da ça­lış­ma­sı­nı sür­dü­ren Ço­rum Be­le­di­yes­por’da Tek­nik He­yet top­la da­ya­nık­lı­lık ve son bö­lüm­de de ya­rı sa­ha­da çift ka­le maç yap­tır­dı.

Top­la bir­lik­te fi­zik­sel ola­rak ta­kı­mı üst dü­ze­ye ge­tir­me­yi amaç­la­yan Tek­nik He­ye­tin bu ça­lış­ma­lar sı­ra­sın­da fut­bol­cu­lar­dan de­vam­lı yük­sek tem­po is­te­me­le­ri dik­kat çek­ti. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım bu­gün de sa­bah ve ak­şam ya­pa­ca­ğı çift an­tren­man­la ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­re­cek.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 10:08
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER