Seyredenler oynadı

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da an­tren­man ve maç­la­rı ke­nar­dan iz­le­yen, yö­ne­tim, tek­nik he­yet ve ku­lüp ça­lı­şan­la­rı ara­sın­da­ki ma­çı Baş­kan Fa­tih Öz­can’ın ta­kı­mı  10-7 ka­zan­dı.

Seyredenler oynadı

HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum Be­le­di­yes­por’da an­tren­man ve maç­la­rı ke­nar­dan iz­le­yen, yö­ne­tim, tek­nik he­yet ve ku­lüp ça­lı­şan­la­rı ara­sın­da­ki ma­çı Baş­kan Fa­tih Öz­can’ın ta­kı­mı  10-7 ka­zan­dı. Baş­kan Öz­can at­tı­ğı beş gol­le ta­kı­mı­nı ga­li­bi­ye­te ta­şı­yan isim ol­du.
Ön­ce­ki ak­şam ya­pı­lan an­tren­ma­nın ar­dın­dan ya­pı­lan gös­te­ri ma­çın­da be­yaz ta­kım Fa­tih Öz­can, Meh­met Au­re­lio, Er­san Kü­çü­koğ­lu,Uğur Be­kir Sö­zü­bek, Ali Kö­se­er ve Ve­li Yü­cel’den olu­şur­ken be­yaz ta­kım ise Ha­mit Işık, Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya, Gör­kem Ön­cül, Ser­kan Gü­ney, Sa­met Çe­lenk, Ali Atan’lı kad­ro­su ile mü­ca­de­le et­ti.
Ma­çın ilk ya­rı­sı bü­yük bir mü­ca­de­le sah­ne ol­du. Kar­şı­lık­lı gol­ler­le ma­çın ilk ya­rı­sı­nı Be­yaz Ta­kım 6-5 ön­de ta­mam­la­dı. İkin­ci ya­rı­da ra­kip sa­vun­ma­nın ha­ta­la­rı iyi de­ğer­len­di­ren be­yaz ta­kım sa­ha­dan 10-7 ga­lip ay­rıl­dı. Be­yaz ta­kı­mın ga­li­bi­ye­tin­de baş­kan Fa­tih Öz­can at­tı­ğı beş gol­le en bü­yük kat­kı­yı ve­ren isim ol­du.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER