Sezon sonuna kadar Selim Sümer götürecek

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da dün ya­şa­nan şok ge­liş­me­le­rin ar­dın­dan ta­kım alt ya­pı so­rum­lu­su Tek­nik Di­rek­tör Se­lim Sü­mer’e tes­lim edil­di.

Sezon sonuna kadar Selim Sümer götürecek

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por’da dün ya­şa­nan şok ge­liş­me­le­rin ar­dın­dan ta­kım alt ya­pı so­rum­lu­su Tek­nik Di­rek­tör Se­lim Sü­mer’e tes­lim edil­di. Tek­nik Di­rek­tör Cü­neyt Bi­çer ve eki­bi ile yol­la­rın ay­rıl­ma­sı­nın ar­dın­dan Yö­ne­tim Ku­ru­lu ta­kı­mı se­zon so­nu­na ka­dar Alt Ya­pı So­rum­lu­su Tek­nik Di­rek­tör Se­lim Sü­mer yö­ne­ti­min­de ça­lı­şa­ca­ğı­nı açık­la­dı. Sü­mer’e ka­le­ci an­tre­nö­rü Se­ba­hat­tin Ço­ban eş­lik ede­cek. Yar­dım­cı an­tre­nör ko­nu­sun­da ise he­nüz net­leş­me ol­ma­dı­ğı öğ­re­nil­di.
Pa­zar­te­si gü­nü izin­li ge­çi­ren Ço­rum Be­le­di­yes­por pa­zar gü­nü sa­ha­sın­da oy­na­ya­ca­ğı Ciz­res­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­na dün ye­ni tek­nik di­rek­tör Se­lim Sü­mer yö­ne­ti­min­de Naz­mi Av­lu­ca sa­ha­sın­da baş­la­dı. Tüm fut­bol­cu­la­rın ka­tıl­dı­ğı an­tren­man ısın­ma ha­re­ket­le­ri, dar alan­da pas ve son bö­lüm­de de tak­tik ça­lış­ma ile de­vam et­ti. Kır­mı­zı Si­yah­lı­lar Ciz­res­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı bu­gün ya­pa­ak­la­rı ça­lış­ma ile sür­dü­re­cek.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2018, 09:51
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER