Simitçi Dünyası’ndan Veteranlar’a bir destek daha

Grup üçün­cü­sü ola­rak Tür­ki­ye fi­nal­le­ri­ne git­me hak­kı ka­za­nan Ço­rum Ve­te­ran­lar’a se­zon ba­şın­da for­ma kat­kı­sı ve­ren Si­mit­çi Dün­ya­sı ta­kı­mı yi­ne yal­nız bı­rak­ma­dı. Fi­nal­ler için eko­no­mik des­tek ara­yı­şın­da­ki Ve­te­ran­lar’a Si­mit­çi Dün­ya­sı bir kat­kı­da da­ha bu­lu­na­rak öz­ve­ri­si­ni bir kez da­ha gös­ter­di.

Simitçi Dünyası’ndan Veteranlar’a bir destek daha

HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum Ve­te­ran­lar’a Si­mit­çi Dün­ya­sı’ndan des­tek. Ve­te­ran­lar Or­ta Ka­ra­de­niz Gru­bun­da mü­ca­de­le eden Ço­rum Ve­te­ran­lar Li­gi üçün­cü ola­rak ta­mam­la­mış ve en iyi üçün­cü­ler ara­sı­na gi­re­rek Tür­ki­ye Fi­nal­le­rin­de mü­ca­de­le et­me­ye hak ka­zan­mış­tı.
22-27 Ni­san ta­rih­le­rin­de An­tal­ya’da ya­pı­la­cak olan Tür­ki­ye Fi­nal­le­ri­ne ka­tıl­mak için kay­nak ara­yı­şı­na gi­ren Ço­rum Ve­te­ran­lar ta­kı­mı oyun­cu­la­rı ken­di ara­la­rın­da top­la­dık­la­rı pa­ra ile so­ru­nun bir bö­lü­mü­nü çöz­dü­ler. Ge­ri ka­lan ise yap­tık­la­rı gö­rüş­me­ler so­nu­cun­da se­zon ba­şın­da da ta­kı­ma for­ma des­te­ği ve­ren Si­mit­çi Dün­ya­sı’nı bir kez da­ha yan­la­rın­da bul­du­lar.

Ço­rum ve­te­ran­lar ta­kı­mı adı­na Sa­lih Öz­türk ve Yet­kin Öz­bey Ço­rum Si­mit­çi Dün­ya­sı iş­let­me­ci­le­rin­den Mu­har­rem Öl­mez’i iş ye­rin­de zi­ya­ret ede­rek ver­dik­le­ri kat­kı­dan do­la­yı ken­di­si­ne for­ma he­di­ye et­ti­ler. Öz­türk ve Yet­kin, yıl­la­rı­nı fut­bo­la ver­miş isim­ler ola­rak ye­ni­den bu he­ye­ca­nı ya­şa­mak­tan do­la­yı son de­re­ce mut­lu ol­duk­la­rı­nı be­lirt­ti­ler.
Ve­te­ran­lar Li­gin­de oy­na­ma­nın hem Ço­rum’a hem­de ken­di­le­ri­ne ay­rı bir gu­rur ver­di­ği­ni be­lir­ten Öz­türk ve Öz­bey ‘Tür­ki­ye fi­nal­le­ri­ne git­mek için ger­çek­ten bü­yük so­run­la kar­şı kar­şı­ya kal­dık. Ön­ce­lik­li ola­rak oyun­cu­lar ken­di ara­mız­da bir or­ga­ni­ze yap­tık.

An­cak bu ye­ter­li ol­ma­yın­ca ara­yış içi­ne gir­dik ve se­zon ba­şın­da da bi­ze des­tek ve­ren Si­mit­çi Dün­ya­sı’nı yi­ne ya­nı­mız­da bul­duk. Şam­pi­yo­na­ya git­mek için ge­rek­li olan pa­ra­nın bir bö­lü­mü­nü kar­şı­la­dı­lar ve işi­mi­zi ko­lay­laş­tır­dı­lar. Ta­kım ar­ka­daş­la­rı­mız adı­na Si­mit­çi Dün­ya­sı’na bir kez da­ha te­şek­kür edi­yo­ruz’ de­di­ler.

Si­mit­çi Dün­ya­sı İş­let­me­ci­si Mu­har­rem Öl­mez ise Ve­te­ran­lar ta­kı­mı­na kat­kı ver­mek­ten do­la­yı mut­lu ol­duk­la­rı­nı bu­gü­ne ka­dar ol­du­ğu gi­bi bun­dan son­ra­da im­kan­la­rı öl­çü­sen­di kat­kı ve­re­cek­le­ri­ni be­lir­te­rek An­tal­ya’da ya­pı­la­cak olan fi­nal­ler­de Ço­rum Ve­te­ran­lar’a ba­şa­rı­lar di­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER