Stat ikinci yarıya da zor

Yeni stadın ligin ikinci yarıya yetişmeside zor. Stadın kaba inşaatı ve çevre düzenlemesinde çalışma sürerken asıl önemli olan çim seriminde gelişme yok.

Stat ikinci yarıya da zor

HALİL ÖZTÜRK
Ya­pı­mın­da so­na ge­li­nen ye­ni sta­dın se­zo­nun ikin­ci ya­rı­sı­na­da ye­tiş­me­si müm­kün de­ğil. İn­şa­atı bü­yük oran­da ta­mam­la­nan in­ce iş­çi­lik ve çev­re dü­zen­le­me­si ça­lış­ma­la­rı de­vam eden sta­dın en önem­li ol­gu­su olan çim se­ri­min­de hiç bir ge­liş­me yok.
Ül­ke ge­ne­lin­de­ki eko­no­mik skın­tı ne­de­ni ile yük­le­ni­ci fir­ma­la­ra öde­me ya­pı­la­ma­ma­sı ne­de­ni ile stad in­şa­tın­da ça­lış­ma­lar de­vam et­me­si­ne kar­şın se­zo­nun ikin­ci ya­rı­sı­na ka­dar ze­mi­nin ye­tiş­me­si müm­kün gö­rün­mü­yor. Ay­nı ta­rih­ler­de baş­la­yan Or­du Stad’ın da da ya­pım aşa­ma­sı ay­nı du­rum­da ol­ma­sı­na kar­şın Or­du’da çim se­ri­mi­ne ge­çil­di ve ikin­ci ya­rı­ya ka­dar ha­zır ha­le gel­me­si plan­la­nı­yor.


Ço­rum sta­dın­da ise yük­le­ni­ci fir­ma dış cep­he kap­la­ma­da so­na ge­lir­ken stad için­de di­ğer in­ce iş­le­rin­de de­vam et­ti­ği bit­me aşa­ma­sı­na gel­di­ği öğ­re­nil­di. Öde­nek ye­ter­siz­li­ğin­den do­la­yı yük­sek ma­li­yet tu­tan çim alı­mı ve kol­tuk alı­mı­nın ya­pı­la­ma­ma­sı ne­de­ni ile bu iş­le­rin bek­le­me­de ol­du­ğu be­lir­til­di. Ge­li­nen bu nok­ta­da yak­la­şık dört ay se­rim­den son­ra bek­le­me­si ge­re­ken çim­ler ne­de­ni ile sta­dın li­gin ikin­ci ya­rı ba­şı­na ye­tiş­me­si zor.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Metin Oktay
Metin Oktay - 4 yıl Önce

Gücünüz yetmiyor madem niye stad yapmaya çalışıyorsunuz

Muroc19
Muroc19 - 4 yıl Önce

Hahni kriz yoktu

Ali
Ali - 4 yıl Önce

Ordu yapıyo da niye biz yapamıyoz.Herşey orta da.

SIRADAKİ HABER