Step aerobik yaptılar

Ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nın ikin­ci eta­bı­nı gün­de çift an­tren­man ile sür­dü­ren Ço­rum Be­le­di­yes­por’da Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han ön­ce­ki ak­şam ya­pı­lan ça­lış­ma­da bir fark­lı­lık yap­tı ve step ai­ro­bik yap­tır­dı.

Step aerobik yaptılar

HA­RUN AK­KA­YA
Ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nın ikin­ci eta­bı­nı gün­de çift an­tren­man ile sür­dü­ren Ço­rum Be­le­di­yes­por’da Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han ön­ce­ki ak­şam ya­pı­lan ça­lış­ma­da bir fark­lı­lık yap­tı ve step ai­ro­bik yap­tır­dı.
Yo­ğun ge­çen ça­lış­ma tem­po­su için­de ol­duk­ça yo­ru­lan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kı­mı hem din­len­dir­mek hem­de eğ­len­dir­mek için Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han bir fark­lı­lık yap­tı. Li­fe Cen­ter Pla­tes ve Zum­ba Eğit­me­ni Gam­ze Er­koç yö­ne­ti­min­de ta­kım ha­lin­de step ve ae­ro­bik yap­tır­dı.
Te­si­sin kü­çük sa­ha­sın­da ku­ru­lan ae­ro­bik alet­le­ri üze­rin­de Gam­ze Er­koç’un gös­ter­di­ği ha­re­ket­le­ri ya­pan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım ol­duk­ça renk­li gö­rün­tü­ler oluş­tur­du. Za­man za­man ha­re­ket­le­ri yap­mak­ta zor­la­nan fut­bol­cu­la­rın ne­şe­li hal­le­ri dik­kat çek­ti. Hem den­ge hem­de ça­buk­luk ha­re­ket­le­ri ile tak­vi­ye edi­len step ae­ro­bik ça­lış­ma­sı ol­duk­ça ne­şe­li bir şe­kil­de so­na er­di.
Ge­nel Kap­tan Meh­met Akif Tat­lı bu ça­lış­ma için ken­di­le­ri­ne des­tek ve­ren Li­fe Cen­ter Pla­tes ve Zum­ba Eğit­me­ni Gam­ze Er­koç ve fir­ma yet­ki­li­le­ri­ne te­şek­kür et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER