Sungurlu 90+5’te puanı kaptı

BAL tem­sil­ci­miz Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ilk dep­las­man ma­çın­da Kas­ta­mo­nu İl Özel ida­res­por ile 90+5. da­ki­ka­da Ta­ha’nın ka­fa­sın­dan bul­du­ğu gol­le 1-1 be­ra­be­re ay­rıl­dı.

Sungurlu 90+5’te puanı kaptı

HA­LİL ÖZ­TÜRK
BAL tem­sil­ci­miz Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ikin­ci ma­çın­da Kas­ta­mo­nu İl Özel İda­res­por dep­las­ma­nın­da çok üs­tün oy­na­dı­ğı maç­ta be­ra­ber­lik go­lü­nü uzat­ma da­ki­ka­la­rın­da Ta­ha’nın ka­fa­sın­dan bul­du­ğu gol­le kur­tar­dı.
Se­zo­nun ilk haf­ta­sın­da evin­de Saf­ran­bo­lu Be­le­di­yes­por’u fark­lı ye­ne­rek li­der­li­ğe otu­ran Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ilk dep­las­man ma­çın­da cu­mar­te­si gü­nü Kas­ta­mo­nu İl Özel ida­res­por ile Ha­san Do­ğan Sa­ha­sın­da kar­şı­laş­tı. Ma­ça ev sa­hi­bi ta­kım bas­kı­lı baş­la­dı an­cak sa­vun­ma­da iyi ka­pa­nan tem­sil­ci­miz ra­ki­bi­ne gol iz­ni ver­me­di.
Onun­cu da­ki­ka­dan iti­ba­ren oyun­da den­ge­yi ku­ran Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por 15. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan sa­vun­ma­dan çı­kar­ken Ya­vuz Bu­rak’ın ce­za ya­yı üze­ri­ne gön­der­di­ği to­pa sa­vun­ma oyun­cu­la­rı bir­bi­ri­ne bı­ra­kın­ca ara­ya gi­ren Ta­hir gü­zel bir vu­ruş­la to­pu dok­san­dan ağ­la­ra gön­de­re­rek ev sa­hi­bi ta­kı­mı 1-0 öne ge­çir­di.
Mağ­lup du­ru­ma düş­tük­ten son­ra oyun­da kon­tro­lü ta­ma­men eli­ne ge­çi­ren Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por bu ya­rı­da Şa­ban ile gir­di­ği bir net po­zis­yo­nun­dan ya­rar­la­na­maz­ken ke­nar top­lar­da ise son vu­ruş­lar­da ba­şa­rı­lı ola­ma­yın­ca ilk ya­rı­yı ev sa­hi­bi ta­kım 1-0 ön­de ta­mam­la­dı.
İkin­ci ya­rı­ya­da çok et­ki­li baş­la­yan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ra­ki­bi ce­za sa­ha­sı­na hap­sett­ti ve çok bas­kı­lı bir oyun oy­na­dı. Bu bas­kı so­nu­cun­da ra­kip ce­za sa­ha­sı için­de sa­yı­sız ka­ram­bol­ler bu­lan tem­sil­ci­miz fi­nal vu­ruş­la­rın­da ba­şa­rı­lı ola­ma­dı. Ma­çın 74. da­ki­ka­sın­da son çiz­gi­den ya­pı­lan or­ta­da Şa­ban to­pu ağ­la­ra gön­der­di an­cak ma­çın ha­ke­mi an­la­şıl­maz bir şe­kil­de of­sayt ge­rek­ce­si ile go­lü ip­tal et­ti.
Son bö­lüm­de tüm hat­la­rı ile yük­le­nen Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por üst üs­te üç kor­ner atı­şı ka­zan­dı. 90+5. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan Tol­ga’nın kul­lan­dı­ğı kor­ner atı­şın­da ar­ka di­rek­te çok iyi yük­se­len Ta­ha ka­fa ile to­pu Kas­ta­mo­nu İl Özel İda­re ağ­la­rı­na gön­de­re­rek sko­ru 1-1 yap­tı.
On da­ki­ka­lık uzat­ma­nın ve­ril­di­ği ma­çın onun­cu uzat­ma da­ki­ka­sın­da ise ha­ke­min ce­za ya­yı üze­rin­de Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por aley­hi­ne ver­di­ği çok tar­tı­şı­lan fa­ul atı­şın­dan ev sa­hi­bi ta­kım ya­rar­la­na­ma­yın­ca sa­ha­dan 1-1 be­ra­ber­lik ile ay­rı­lan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por dep­las­man­dan is­te­di­ği bir pu­anı ala­rak dön­dü: 1-1

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER