Sungurlu BAL’A iyi başlamak istiyor

BAL temsilcimiz Sungurlu Belediyespor sezonun ilk maçında yarın saat 15’de Sungurlu İlçe sahasında Safranbolu Belediyespor’u konuk edecek. Bu ligde ilk maçında sahasında kazanarak moralli başlamak isteyen Sungurlu Belediyespor’a taraftarlarının büyük destek vermesi bekleniyor.

Sungurlu BAL’A iyi başlamak istiyor

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de he­ye­can baş­lı­yor. 4. grup­ta ili­mi­zi tem­sil ede­cek olan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ilk ma­çın­da ya­rın sa­at 15’de sa­ha­sın­da Saf­ran­bo­lu Be­le­di­yes­por ile kar­şı­la­şa­cak.
Se­zo­na Tek­nik Di­rek­tör Hü­se­yin Eğer yö­ne­ti­min­de genç bir kad­ro ile ha­zır­la­nan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’da tüm he­def sa­ha­sın­da oy­na­ya­ca­ğı ilk ma­çı ka­za­na­rak li­ge mo­ral­li baş­la­mak. Kad­ro­sun­da bu lig tec­rü­be­si az olan isim­le­rin ağır­lık­ta olan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por li­ge sı­kın­tı­lı baş­la­ya­cak olan ve ka­tı­lıp ka­tıl­ma­ma be­lir­siz­li­ği bu­lu­nan ra­ki­bi tec­rü­be­li isim­le­rin­de ara­la­rın­da ol­du­ğu on do­kuz fut­bol­cu­nun li­san­sı­nı çı­kart­tı ve ya­rın­ki ma­ça çı­ka­cak.


Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ise se­zon ba­şın­dan be­ri sür­dür­dü­ğü ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­dı. Ön­ce­ki gün çift ka­le­yi ma­çın oy­na­na­ca­ğı Sun­gur­lu sa­ha­sın­da ya­pan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por bu­gün ak­şam sa­at­le­rin­de Sun­gur­lu’ya gi­de­cek maç saa­tin­de ya­pa­ca­ğı ter id­ma­nı ile ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­ya­rak kam­pa gi­re­cek. Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’da ev­rak­la­rı ek­sik ol­du­ğu için li­san­sı çık­ma­yan Bu­rak Sa­tıl­mış dı­şın­da ek­sik fut­bol­cu bu­lun­mu­yor.

‘Tek düşüncemiz galibiyet’
Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Hü­se­yin Eğer se­zo­na ga­li­bi­yet­le baş­la­ya­rak mo­ral bul­mak is­te­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek ya­rın sa­ha­la­rın­da oy­na­ya­cak­la­rı Saf­ran­bo­lu ma­çı­na tüm Sun­gur­lu­lu fut­bol se­ver­le­ri da­vet et­ti.
İlk kez mü­ca­de­le ede­cek­le­ri Böl­ge­sel Ama­tör lig’de çok genç bir kad­ro ile se­zo­na baş­la­ya­cak­la­rı­nı be­lir­ten Eğer, ‘Genç­ler­le iyi bir ha­zır­lık dö­ne­mi ge­çir­dik. En bü­yük ek­si­ği­miz ise bu lig­de ilk kez mü­ca­de­le ede­cek oyun­cu sa­yı­mı­zın faz­la oln­ma­sı.
Ra­ki­bi­miz­de se­zo­na sı­kın­tı­lı gi­ri­yor ka­tı­lıp ka­tıl­ma­ma ko­nu­sun­da be­lir­siz­lik­ler ya­şan­dı an­cak tec­rü­be­li isim­le­rin­de ol­du­ğu bir kad­ro kur­du­lar. Grup­ta di­ğer ra­ki­bi­miz ko­nu­mun­da gör­dü­ğü­müz Saf­ran­bo­lu Be­le­di­yes­por önün­de ka­za­na­rak li­ge üç pu­an­la baş­la­mak is­ti­yo­ruz,
Li­ge mo­ral­li baş­la­ma­mız bi­zim açı­mız­dan son de­re­ce önem­li. Ta­bi­ki iç sa­ha­da oy­na­ya­ca­ğı­mız bu maç­ta en bü­yük is­te­ği­miz ta­raf­tar­la­rı­mı­zın bi­ze dok­san da­ki­ka bo­yun­ca des­tek ver­me­si. On­la­rın des­te­ği genç kad­ro­muz için iti­ci bir güç ola­cak­tır. Biz­ler­de sa­ha­da ka­zan­mak adı­na eli­miz­den ge­len mü­ca­de­le­yi ve­re­ce­ğiz’ de­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER