Sungurlu BAL’landı

Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por önü­müz­de­ki se­zon Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de Ço­rum’u tem­sil ede­cek.

Sungurlu BAL’landı

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por önü­müz­de­ki se­zon Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de Ço­rum’u tem­sil ede­cek. 1. Ama­tör Kü­me’yi şam­pi­yon ola­rak ta­mam­la­ya­rak Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de mü­ca­de­le et­mek için Eti Li­se­si’nin du­ru­mu­nu bek­le­yen Sun­gur­lu Be­le­di­es­por dün ra­ki­bi­nin Si­vas De­mirs­por dep­las­ma­nın­da 2-0 mağ­lup ola­rak li­gi son iki sı­ra­da bi­tir­me­si ne­de­ni ile ba­raj ma­çı oy­na­ma­dan di­rek Böl­ge­sel ama­tör li­ge yük­sel­di.
Geç­ti­ği­miz se­zon BAL’da mü­ca­de­le eden tem­sil­ci­miz Or­ta­köy Be­le­di­ye Şa­pi­nu­vas­por li­gi son iki sı­ra­da bi­tir­me­si ne­de­ni ile di­rek düş­tü­ğü için 1. Ama­tör Kü­me şam­pi­yon­lu­ğu­nu ka­za­nan Eti Li­se­si Genç­liks­por di­rek ola­rak BAL’da mü­ca­de­le et­me­ye hak ka­zan­mış­tı.
Bu se­zon­da se­zo­na bü­yük umut­lar­la gi­ren ve yap­tı­ğı trans­fer­ler ile grup­ta üst sı­ra­lar için fa­vo­ri gös­te­ri­len ve ilk üç haf­ta­da top­la­dı­ğı pu­an­lar­la­da bu­nu bü­yük oran­da ba­şa­ran Eti Li­se­si son­ra­ki sü­reç­te ina­nıl­maz bir dü­şüş ya­şa­dı. Haf­ta­lar­ca ga­li­bi­ye­te has­ret ka­lan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım ikin­ci ya­rı­nın son bö­lü­mün­de fark­lı mağ­lu­bi­yet­ler­den kur­tul­sa­da is­te­di­ği pu­an­la­rı top­la­ya­ma­dı. Son haf­ta Si­vas dep­las­ma­nın­dan bir pu­an­la dö­ne­rek ba­raj ma­çı oy­na­ma­yı plan­la­yan Eti Li­se­si bu­nu ba­şa­ra­ma­yın­ca bu du­ru­ma en çok se­vi­nin Sun­gur­lu Be­led­yes­por ol­du.
Bu se­zon kur­du­ğu kad­ro ile şam­pi­yon­lu­ğu ka­za­nan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por 1. Ama­tör Kü­me şam­pi­yon­lu­ğu­nun ar­dın­dan Böl­ge­sel Ama­tör Lig’e yük­sel­me­yi­de ba­şa­ra­rak se­zo­nu çif­te za­fer ile ta­mam­la­dı.

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2018, 17:52
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER