Sungurlu Belediyespor 1. Lig'de

Saint Joseph takımını 3 - 0 yenen Sungurlu Belediyespor voleybol 1. ligine yükselmeyi başardı...

Sungurlu Belediyespor 1. Lig'de

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’dan Fi­le’de bü­yük ba­şa­rı. Kır­mı­zı Be­yaz­lı­lar ge­çen yıl fi­nal­de ka­çır­dı­ğı 1. lig he­de­fi­ne bu yıl ulaş­tı. Tem­sil­ci­miz dün fi­nal gru­bu son ma­çın­da İz­mir Sa­int Jo­seph ta­kı­mı­nı 3-0 ye­ne­rek ikin­ci ola­rak 1. li­ge yük­sel­me­ye hak ka­zan­dı.
Grup­ta oy­na­dı­ğı 14 ma­çı­nı­da ka­za­na­rak na­mağ­lup li­der ola­rak ya­rı fi­nal gru­bu­na yük­sel­me­ye hak ka­za­nan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por er­kek vo­ley­bol ta­kı­mı Ela­zığ’da oy­na­nan ya­rı fi­nal grup maç­la­rın­da da kay­bet­me­den üç ma­çı­nı­da ka­za­na­rak fi­nal gru­bun­da 1. lig için mü­ca­de­le et­me­ye hak ka­zan­dı.
Pa­zar gü­nü Adı­ya­man Ye­ni­ma­hal­le Spor Sa­lo­nu’nda baş­la­yan fi­nal gru­bu ilk ma­çın­da tem­sil­ci­miz Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por grup­ta iki kez yen­di­ği Sor­gun Be­le­di­yes­por’a 3-0 mağ­lup ol­du ve mo­ral­ler bir an­da bo­zul­du.
İkin­ci ma­çın­da Sey­han Be­le­di­yes­por kar­şı­sı­na çı­kan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por mut­lak ka­zan­mak zo­run­da ol­du­ğu kar­şı­laş­ma­yı 3-0 ka­za­na­rak 1. lig umut­la­rı­nı son ma­ça ta­şı­ma­yı ba­şar­dı. Grup­ta bi­rer ga­li­bi­yet bi­rer mağ­lu­bi­yet ile ikin­ci sı­ra­da bu­lu­nan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ile Sa­int Jo­seph ta­kım­la­rı 1. li­ge yük­sel­mek için fi­nal ma­çı­na çık­tı­lar.
Ka­za­nan ta­kı­mın 1. li­ge çı­ka­ca­ğı maç bek­len­di­ği ne­fes ke­sen bir mü­ca­de­le­ye sah­ne ol­du. Ol­duk­ça genç oyun­cu­lar­dan ku­ru­lu ra­ki­bi önün­de özel­lik­le tec­rü­be­li oyun­cu­la­rı­nın ma­ça ağır­lı­ğı­nı koy­ma­sı ile ilk se­ti 25-22 ka­za­nan Sun­gru­lu Be­le­di­yes­por 1-0 öne geç­ti ve mo­ral­len­di.
İkin­ce set­te ise Sa­int Jo­seph ma­ça or­tak ol­mak için bü­yük bir mü­ca­de­le ver­di. Ma­çın son bö­lü­mü­ne 24-22 ön­de gi­ren ra­ki­bi önün­de Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por tec­rü­be­si ile ra­ki­bi­ne set sa­yı­sı­nı ver­me­di 24-24’e ge­tir­di­ği se­ti iki uzat­ma so­nun­da 26-26 ka­za­nan tem­sil­ci­miz 2-0 üs­tün­lü­ğü ya­ka­la­dı.
Ma­çın son se­tin­de ra­ki­bi­nin ma­ça or­tak ol­ma­sı­na ve mo­ral­len­me­si­ne izin ver­me­yen Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por oyun­dan hiç düş­me­di ve bu se­ti­de 25-23’lük skor­la ala­rak ra­ki­bi­ni 3-0 yen­di ve grup­tan ikin­ci ola­rak 1. li­ge yük­sel­me­ye hak ka­zan­dı. Son sa­yı­nın ar­dın­dan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’da sa­lon için­de ve tri­bün­de­ki az sa­yı­da Ço­rum­lu­lar bü­yük se­vinç ya­şa­dı­lar. Geç­ti­ği­miz yıl son maç­ta ka­çan 1. lig he­de­fi­ne ulaş­tı.
Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por da­ha ön­ce­ki ko­nu­mu iti­ba­ri ile 2. lig olan bu lig­de oy­na­yan ilk Ço­rum ta­kı­mı ol­muş­tu. Efe­ler Li­gi’nin ku­rul­ma­sı­nın ar­dın­dan 1. lig ola­rak isim de­ğiş­ti­ren lig­de ise Ço­rum adı­na mü­ca­de­le ede­cek ilk ta­kım ol­du.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2018, 02:20
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER