Sungurlu kötü başladı

2. lig fi­nal gru­bun­da tem­sil­ci­miz Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por, Sor­gun Be­le­di­yes­por önün­de 3-0 mağ­lup ola­rak 18 maç son­ra ilk kez mağ­lup ol­du

Sungurlu kötü başladı

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Er­kek­ler vo­ley­bol 2. lig fi­nal gru­bun­da tem­sil­ci­miz Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por, Sor­gun Be­le­di­yes­por önün­de 3-0 mağ­lup ola­rak 18 maç son­ra ilk kez mağ­lup ol­du ve 1. lig yo­lun­da dar­be al­dı.
Ay­nı grup­ta mü­ca­de­le et­ti­ği ve iki maç­ta­da yen­di­ği ra­ki­bi ile dün Adı­ya­man Ye­ni Ma­hal­le Spor Sa­lo­nu’nda kar­şı­la­şan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ra­ki­bi önün­de ilk set­te sa­vun­ma­da ha­ta­lar yap­tı ve bun­la­rı iyi de­ğer­len­di­ren Sor­gun Be­le­di­yes­por 25-22 ga­lip ge­le­rek 1-0 öne geç­ti.

İkin­ci set­te ise ra­ki­bi önün­de özel­lik­le hü­cum­da da­ha et­ki­li olan ve sa­yı­lar üre­ten Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ma­çı uzat­ma se­ti­ne gö­tür­me­yi ba­şar­dı an­cak son bö­lüm­de yap­tı­ğı ha­ta­lar so­nu­cun­da bu se­ti­de 26-24 ka­za­nan Sor­gun Be­le­di­yes­por 2-0 üs­tün­lü­ğü ya­ka­la­dı.

Üçün­cü set­te ise ma­ça or­tak ol­mak is­te­yen tem­sil­ci­miz hü­cum­da bek­le­nen üret­ken­li­ği gös­te­re­me­yin­ce mo­ral­li Sor­gun Be­le­di­yes­por bu se­ti­de 25-18 ala­rak sa­lon­dan 3-0 ga­lip ay­rı­la­rak fi­nal gru­bu­na iyi baş­la­dı.
Fi­nal gru­bun­da ilk gü­nün­de oy­na­nan di­ğer maç­ta ise Sa­int Jo­seph, Sey­han Be­le­di­yes­por kar­şı­sın­da 3-1 ga­lip ay­rı­la­rak 1. lig için bir adım öne geç­ti.

Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por 1. lig umut­la­rı­nı de­vam et­tir­mek için bu­gün sa­at 12’de Sey­han Be­le­di­yes­por ile kar­şı­la­şa­cak. Gru­bun di­ğer ma­çın­da ise sa­at 14’de Sor­gun Be­le­di­yes­por - Sa­int Jo­seph maç­la­rı oy­na­na­cak. Ya­rın ise son maç­lar­da tem­sil­ci­miz Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por sa­at 13’de Sa­int Jo­seph ile fi­nal ni­te­li­ğin­de bir ma­ça çı­ka­cak gi­bi gö­rü­lü­yor. Grup­ta ilk iki ta­kı­mın 1. li­ge yük­se­le­ce­ği için Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por bu­gün ve ya­rın oy­na­ya­ca­ğı iki ma­çı­da ka­zan­mak zo­run­da.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER