Sungurlu, Ladik provasını yaptı

Böl­ge­sel Ama­tör Lig 4. grup­ta mü­ca­de­le eden tem­sil­ci­miz Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por pa­zar gü­nü dep­las­man­da oy­na­ya­ca­ğı La­dik Be­le­di­yes­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı dün yap­tı­ğı çift ka­le maç ile sür­dür­dü.

Sungurlu, Ladik provasını yaptı

HALİL ÖZTÜRK
Böl­ge­sel Ama­tör Lig 4. grup­ta mü­ca­de­le eden tem­sil­ci­miz Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por pa­zar gü­nü dep­las­man­da oy­na­ya­ca­ğı La­dik Be­le­di­yes­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı dün yap­tı­ğı çift ka­le maç ile sür­dür­dü.
Tek­nik Di­rek­tör Hü­se­yin Eğer yö­ne­ti­min­de­ki çift ka­le­ye tüm fut­bol­cu­lar ka­tıl­dı­lar. Kır­mı­zı Be­yaz­lı ta­kım Naz­mi Av­lu­ca sa­ha­sı­nın çim­le­ri­nin ha­va­nın ya­ğış­lı ol­ma­sı yü­zün­den bi­çi­le­me­me­si ne­de­ni ile çift ka­le­yi Ço­rum Be­le­di­yes­por’un te­sis sa­ha­sın­da yap­tı.


Isın­ma ha­re­ket­le­ri­nin ar­dın­dan çift ka­le ma­ça ge­çen Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’da Tek­nik Di­rek­tör Hü­se­yin Eğer, La­dik Be­le­di­yes­por ma­çı­nın on­bi­ri­ni ve tak­ti­ği­ni be­lir­le­me­ye ça­lış­tı­ğı göz­len­di. Çift ka­le sı­ra­sın­da fut­bol­cu­lar­dan çı­kar­ken top kap­tır­ma­ma­la­rı ve oyu­nun kon­tro­lü­nü ra­ki­be bı­rak­ma­ma­la­rı ko­nu­sun­da uya­rı­lar­da bu­lun­du.
Ra­ki­bin gru­bun id­di­alı ta­kım­la­rın­dan ol­du­ğu­nu be­lir­ten Eğer, mü­ca­de­le­yi güç­le­ri­ni yu­ka­rı çı­kar­ma­la­rı­nı is­te­di­ği fut­bol­cu­lar­dan fi­zik­sel ol­du­ğu ka­dar men­tal ola­rak­ta ken­di­le­ri­ni bu ma­ça ha­zır­la­ma­la­rı­nı is­te­di.  Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por, La­dik Be­le­di­yes­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı bu­gün ya­pa­ca­ğı tak­tik ça­lış­ma ile sür­dü­re­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER