Sungurlu, Turhal’a hazırlanıyor

BAL tem­sil­ci­miz Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por haf­ta so­nu sa­ha­sın­da oy­na­ya­ca­ğı Tur­hals­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı dün tam kad­ro ola­rak sür­dür­dü.

Sungurlu, Turhal’a hazırlanıyor

HALİL ÖZTÜRK
BAL tem­sil­ci­miz Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por haf­ta so­nu sa­ha­sın­da oy­na­ya­ca­ğı Tur­hals­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı dün tam kad­ro ola­rak sür­dür­dü.
Tek­nik Di­rek­tör Hü­se­yin Eğer yö­ne­ti­min­de Sun­gur­lu İl­çe sa­ha­sın­da ya­pı­lan an­tren­man­da sa­kat­lı­ğı bu­lu­nan Ya­şar ta­kım­dan ay­rı ola­rak düz ko­şu yap­tı.
Isın­ma ha­re­ket­le­ri ile baş­la­yan an­tren­man da­ha son­ra is­tas­yon ça­lış­ma­sı ile de­vam et­ti. Sa­ha­nın de­ği­şik böl­ge­le­ri­ne ku­ru­lan is­tas­yon­lar­da ça­buk kuv­vet ha­re­ket­le­ri yap­tı­ran Tek­nik Di­rek­tör Hü­se­yin Eğer bu ça­lış­ma­nın ara­la­rın­da ise oyun oy­nat­tı.
Ça­lış­ma­nın son bö­lü­mün­de ise dar alan­da oy­na­nan oyun oy­na­yan kır­mı­zı be­yaz­lı ta­kım­da fut­bol­cu­la­rın mo­ral­le­rin dü­zel­di­ği göz­len­di. Öte yan­dan sağ ayak bi­le­ği iç yan bağ­la­rı­na kü­çük bir yır­tık tes­bit edi­len Ya­şar’ın te­da­vi­si­nin de­vam et­ti­ği öğ­re­nil­di.
Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por, pa­zar gü­nü sa­ha­sın­da Tur­hals­por ile oy­na­ya­ca­ğı zor­lu ma­çın ha­zır­lık­la­rı­nı bu­gün ya­pa­ca­ğı çift ka­le maç­la sür­dü­re­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER