Sungurlu’nun konuğu Turhalspor

BAL temsilcimiz Sungurlu Belediyespor ligin beşinci hafta maçında yarın saat 15’te ilçe sahasında Turhalspor’u konuk edecek. Sungurlu Belediyespor evindeki maçı kazanarak ligde üst sıralarda yer bulmak istiyor. Konuk takım ise kötü gidişe son vermek için galibiyet arayacak.

Sungurlu’nun konuğu Turhalspor

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Böl­ge­sel Ama­tör Lig 4. grup­ta­ki tem­sil­ci­miz Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por li­gin be­şin­ci haf­ta ma­çın­da ya­rın sa­ha­sın­da Tur­hals­por önün­de ga­li­bi­yet ara­ya­cak.
Lig­de ilk üç haf­ta­da top­la­dı­ğı beş pu­an­la üst sı­ra­lar­da ken­di­ne yer bu­lan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por geç­ti­ği­miz haf­ta so­nu ilk mağ­lu­bi­ye­ti La­dik Be­le­di­yes­por dep­las­ma­nın­da al­mış­tı. Bu mağ­lu­bi­ye­tin ar­dın­dan sa­ha­sın­da ya­rın sa­at 15’de Tur­hals­por’u ko­nuk ede­cek Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’da he­def ka­za­na­rak ye­ni­den bir çı­kış ya­ka­la­mak.
Kır­mı­zı Be­yaz­lı ta­kım­da Hav­za ma­çın­da kır­mı­zı kart gö­ren Ay­han ve Bu­rak ile sa­kat­lı­ğı de­vam eden Ya­şar dı­şın­da ek­sik fut­bol­cu bu­lun­mu­yor.
Ko­nuk Tur­hals­por ile se­zo­na id­di­alı baş­la­dı an­cak ilk üç haf­ta so­nun­da sa­de­ce bir pu­an ala­rak sı­ra­la­ma­da 11. sı­ra­da yer alı­yor. Geç­ti­ği­miz haf­ta­yı bay ge­çen Tur­hals­por, Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por dep­las­ma­nın­dan pu­an ya­da pu­an­lar­la dö­ne­rek çı­kı­şa geç­mek ama­cın­da.
Ma­çı An­ka­ra böl­ge­si ha­ke­mi Ha­kan Ak­taş yö­ne­te­cek yar­dım­cı­lık­la­rı­nı ise Tür­ker Özer ve Okan De­li­er ya­pa­cak. Ma­çın dör­dün­cü ha­ke­mi Cey­hun Pam­ba göz­lem­ci ise Su­at Öz­dal

‘Kazanmak istiyoruz’
Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Hü­se­yin Eğer, ya­rın sa­ha­la­rın­da oy­na­ya­cak­la­rı Tur­hals­por ma­çı­nı ka­za­na­rak ye­ni bir çı­kış yap­mak is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di.
Lig­de ge­çen haf­ta La­dik Be­le­di­yes­por dep­las­ma­nın­da ge­rek mü­ca­de­le ge­rek­se oy­na­dık­la­rı fut­bo­lun kar­şı­lı­ğı­nı ala­ma­dık­la­rı­nı ve sa­ha­dan pu­an­sız ay­rıl­dık­la­rı­nı be­lir­ten Tek­nik Di­rek­tör Hü­se­yin Eğer ‘Ya­rın sa­ha­mız­da Tur­hals­por’u ko­nuk ede­ce­ğiz.
Ra­ki­bi­miz li­ge id­di­alı kad­ro ile baş­la­dı an­cak ilk dört haf­ta­da is­te­di­ği so­nuç­la­rı ala­ma­dı. On­lar­da çı­kış pe­şin­de­ler. Biz­de sa­ha­mız­da ka­zan­mak is­ti­yo­ruz. Bi­ze çok zor bir maç bek­li­yor bi­li­yo­ruz ve bu doğ­rul­tu­da haf­ta ba­şın­dan iti­ba­ren bu ma­ça ha­zır­lan­dık.
İki ta­kı­mın­da ka­zan­mak is­te­ye­ce­ği maç çok zor­lu ge­çe­cek. İler­le­yen haf­ta­lar­da sı­kın­tı ya­şa­ma­mak adı­na evi­miz­de pu­an kay­bet­mek is­te­mi­yo­ruz. Li­gin ilk haf­ta­sın­dan bu­ya­na or­ta­ya koy­du­ğu­muz mü­ca­de­le­yi bu maç­ta­da sa­ha­ya koy­du­ğu­muz tak­dir­de is­te­di­ği­mi­zi ala­rak ay­rı­la­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum.
Genç bir ta­kı­mız ve za­man za­man bi­rey­sel ha­ta­lar so­nu­cu be­lir­li­yor. Her haf­ta bi­raz da­ha tec­rü­be ka­za­na­rak önü­mü­ze ba­kı­yo­ruz. Ya­rın­ki maç­ta­da sa­aha­da fut­bol­cu­la­rım el­le­rin­den ge­len mü­ca­de­le­yi ve­re­cek­ler bun­dan hiç şüp­hem yok. Be­nim bu nok­ta­da ta­raf­tar­lar­dan is­te­ğim sta­da ge­le­rek ta­kım­la­rı­na dok­san bo­yun­ca des­tek ver­me­le­ri. Bu tür zor­lu maç­lar­da ta­raf­tar des­te­ği çok önem­li biz­de bu avan­ta­jı­mı­zı iyi kul­lan­mak için on­la­ra bü­yük ih­ti­yaç du­yu­yo­ruz. On­lar sa­de­ce ta­kım­la­rı­na des­tek ver­sin­ler fut­bol­cu­la­rım­da sa­ha­da ge­re­ken mü­ca­de­le­yi ve­re­cek­ler ina­nı­yo­rum­ki maç so­nun­da da ga­li­bi­yet se­vin­ci­ni hep bir­lik­te ya­şa­rız’ de­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER