Taktik çalışmaya devam

Pa­zar gü­nü Ko­ca­elis­por ile kar­şı­la­şa­cak olan Ço­rum Be­le­di­yes­por bu ma­çın ha­zır­lık­la­rı­nı dün yap­tı­ğı çift ka­le maç ile de­vam et­ti.

Taktik çalışmaya devam

HA­RUN AK­KA­YA
Tek­nik Di­rek­tör Cü­neyt Bi­çer yö­ne­ti­min­de Naz­mi Av­lu­ca sa­ha­sın­da ya­pı­lan çift ka­le maç­ta kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım Ko­ca­elis­por ma­çı­nın tak­tik pro­va­sı­nı yap­tı.
Tek­nik Di­rek­tör Cü­neyt Bi­çer çift ka­le­de ye­şil ta­kım­da Ser­can, Er­tuğ­rul, Akın, Ya­kup Yi­ğit, Ya­kup Ka­yış, Em­re Yük­sek­te­pe, Öz­gür, Ya­sin, Sa­lim, Ta­ner ve Abu­zer’e for­ma ve­rir­ken tu­run­cu ta­kım­da ise Ra­ma­zan, Meh­met Za­hit, İs­met, Ba­tu­han, Do­ğu­kan, Mert, Oğuz­han, Se­lim, Do­ğan Can, Em­re Okur ve Kı­vanç for­ma giy­di.
Çift ka­le­de Tek­nik Di­rek­tör Cü­neyt Bi­çer yi­ne sık sık oyu­nu dur­du­ra­rak fut­bol­cu­lar­dan ra­ki­be bas­kı ya­par­ken boş alan bı­rak­ma­ma­la­rı is­te­di. Ye­ni oyun sis­te­mi­ni oturt­mak için çift ka­le bo­yun­ca mü­da­he­le­le­ri­ni sür­dü­ren Tek­nik Pat­ron Cü­neyt Bi­çer tak­tik ça­lış­ma sı­ra­sın­da Ko­ca­elis­por ma­çın­da oy­na­ta­ca­ğı on­bi­ri be­lir­le­mek için sık sık de­ği­şik­lik­ler yap­tı­ğı göz­len­di.
Kır­mı­zı Si­yah­lı­lar bu­gün ya­pa­ca­ğı an­tren­man­la Ko­ca­elis­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­ya­cak ve ya­rın Ko­ca­eli’ne gi­de­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER