Tarık Demir’den iki güzel haber

Ço­rum’lu mil­li at­let Ta­rık De­mir Ar­jan­tin’de ya­pı­la­cak Dün­ya Genç­lik Olim­pi­yat­la­rı için Tür­ki­ye’den gi­den 55 ki­şi­lik ka­fi­le­de yer al­dı. De­mir ay­rı­ca Mil­li Olim­pi­yat Ko­mi­te­si ta­ra­fın­dan 2020 Olim­pi­yat Spor­cu kad­ro­su­na alın­dı. Mil­li at­le­tin an­tre­nö­rü Ah­met Kol­taş Ço­rum adı­na bu gu­ru­ru ya­şa­dık­la­rı­nı amaç­la­rı­nın Olim­pi­yat­lar­da ya­rı­şan ilk spor­cu­yu ye­tiş­tir­mek ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Tarık Demir’den iki güzel haber

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum’un mil­li at­le­ti Ta­rık De­mir Genç­lik Olim­pi­yat­la­rı­na ka­tıl­mak üze­re Ar­jan­tin’e git­ti. Ço­rum’da Spor Li­se­si’nde öğ­re­ni­mi­ni sür­dü­ren ve Fe­ner­bah­çe ku­lü­bü adı­na ya­rış­ma­la­ra ka­tı­lan Ta­rık De­mir 6-18 Ekim ta­rih­le­ri ara­sın­da Ar­jan­tin’in Bue­nos Ai­res ken­tin­de dü­zen­le­ne­cek olan Genç­lik Olim­pi­yat­la­rın­da At­le­tizm bran­şın­da ül­ke­mi­zi tem­sil ede­cek.
Spor Li­se­si Mü­dü­rü Mu­rat Ter­le­mez Tür­ki­ye’de bu bü­yük org­ni­ze­de 55 spor­cu­nun mü­ca­de­le ede­ce­ği­ni bun­lar­dan bi­ri­si­nin de Ço­rum’dan ve okul­la­rın­dan ol­ma­sı­nın hak­lı gu­ru­ru­nu ya­şa­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek spor­cu­la­rı­na ba­şa­rı­lar di­le­di.
Spor Li­se­si Be­den Eği­ti­mi Öğ­ret­me­ni ve At­le­tizm Mil­li Ta­kım an­tre­nö­rü Ah­met Kol­taş ise çok yo­ğun bir se­zon ge­çir­dik­le­ri­ni ve spor­cu­su­nun bu bü­yük or­ga­ni­ze­de Tür­ki­ye’yi ve Ço­rum’u en gü­zel şe­kil­de tem­sil ede­ce­ği­ne inan­dı­ğı­nı söy­le­di. Kol­taş bu or­ga­ni­ze­de 33 spor da­lın­da yak­la­şık dört bin spor­cu­nun mü­ca­de­le ede­ce­ği­ni be­lir­te­rek ‘Mil­li spor­cu­muz per­for­man­sı ile Mil­li Olim­pi­yat Ko­mi­te­si’nin dik­ka­ti­ni çek­ti ve 2020 Olim­pi­yat­la­rı için oluş­tu­ru­lan Olim­pik Spor­cu Kad­ro­su­na alın­dı. Bun­dan son­ra­ki sü­reç­te­ki per­for­man­sı bu açı­dan çok da­ha bü­yük önem ka­zan­dı. Ço­rum’a at­le­tizm bran­şın­da olim­pi­yat­la­ra gön­de­ren ilk spor­cu ol­mak için eli­miz­den ge­len ça­ba­yı gös­te­re­ce­ğiz’ de­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER