Tem­po ar­ttı

İkin­ci etap ha­zır­lık­la­rı­na yo­ğun tem­po­da de­vam eden Ço­rum Be­le­di­yes­por, dün çift an­tren­man yap­tı.

Tem­po ar­ttı

FA­TİH BAT­TAR
İkin­ci etap ha­zır­lık­la­rı­na yo­ğun tem­po­da de­vam eden Ço­rum Be­le­di­yes­por, dün çift an­tren­man yap­tı.
Sa­at 08.00'da te­sis­ler­de ger­çek­leş­ti­ri­len sa­bah an­tren­ma­nı fut­bol­cu­la­rın düz ko­şu yap­ma­sı ile baş­la­dı. Isın­ma ha­re­ket­le­ri­nin ar­dın­dan fut­bol­cu­lar da­ya­nık­lı­lık ve ko­or­di­nas­yon tes­tin­den geç­ti. 
Ak­şam an­tren­ma­nın ise fut­bol­cu­lar Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han yö­ne­ti­min­de 5'e 2 pas ça­lış­ma­sı yap­tı. An­tren­man tak­tik ça­lış­ma­sı ile so­na er­di.  Ço­rum Be­le­di­yes­por, ikin­ci etap ha­zır­lık­la­rı­na bu­gün ya­pa­ca­ğı çift an­tren­man­la de­vam ede­cek. 

YORUM EKLE
YORUMLAR
Dost meclisi
Dost meclisi - 5 yıl Önce

Fazla terlemeyin üşürsünüz

SIRADAKİ HABER