Töremiş ve Erkuş’tan çifte madalya

Bul­ga­ris­tan’da ya­pı­lan Bal­kan Bad­min­ton Şam­pi­yo­na­sı’nda iki yaş kü­çük ol­ma­la­rı­na kar­şın mil­li ta­kım­da yer alan Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por’dan Meh­met Can Tö­re­miş ve Sü­mey­ye Er­kuş ta­kım bi­rin­ci­li­ği­nin ar­dın­dan ka­rı­şık çift­ler­de de üçün­cü ola­rak bronz ma­dal­ya­nın sa­hi­bi ol­du­lar.

Töremiş ve Erkuş’tan çifte madalya

HALİL ÖZTÜRK
Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por’un mil­li Bad­min­ton­cu­la­rı Bal­kan Şam­pi­yo­na­sı’nda ta­kım bi­rin­ci­li­ği­nin ar­dın­dan ka­rı­şık çift­ler­de üçün­cü ola­rak yur­da iki­şer ma­dal­ya ile dön­dü­ler.
19-21 Ekim ta­rih­le­rin­de Bul­ga­ris­tan’ın Pe­rush­tit­sa şeh­rin­de ya­pı­lan 13 Yaş Al­tı Bal­kan Bad­min­ton Şam­pi­yo­na­sı’nda mil­li ta­kım­da Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por ku­lü­bü spor­cu­la­rı Meh­met Can Tö­re­miş ve Sü­mey­ye Er­kuş da mü­ca­de­le et­ti­ler. İlk gün ya­pı­lan ta­kım mü­sa­ba­ka­la­rın­da brin­ci ola­rak al­tın ma­dal­ya ka­za­nan iki spor­cu pa­zar gü­nü ise fer­di mü­sa­ba­ka­lar­da ka­rı­şık çift­ler­de mü­ca­de­le et­ti.
Meh­met Can Tö­re­miş ve Sü­mey­ye Er­kuş ilk tur­da Bul­gar ra­kip­le­ri­ni 21-13 ve 21-8’lik skor­la ye­ne­rek ikin­ci tu­ra yük­sel­di. Bu tur­da Sır­bis­tan­dan’lı ra­kip­le­ri­ni ise 21-5 ve 21-3’lük set­ler­le ye­ne­rek ya­rı fi­na­le yük­sel­di. Ya­rı fi­nal­de ise mil­li ta­kım ar­ka­daş­la­rı Mu­ham­mad Ata­soy ve Rav­za Bo­dur ile kar­şı­la­şan spor­cu­la­rı­mız ilk se­ti 21-17 al­dı ikin­ci se­ti 21-8 ver­di son set­te ise ra­ki­bi­ne 21-10 bo­yun eğen Tö­re­miş ve Er­kuş üçün­cü ola­rak bronz ma­dal­ya ka­zan­dı­lar.
Bad­min­ton İl Tem­sil­ci­si ve Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por An­tre­nö­rü Ba­rış Bo­yar ra­kip­le­ri­ne gö­re iki yaş kü­çük ol­ma­la­rı­na kar­şın spor­cu­la­rı­nın Bal­kan Şam­pi­yo­na­sı’nda el­de et­tik­le­ri ba­şa­rı­dan do­la­yı gu­rur duy­du­ğu­nu söy­le­di. Bo­yar ça­lış­ma­la­rın­da des­tek­le­ri­ni hiç esir­ge­me­yen Mil­let­ve­ki­li Oğuz­han Ka­ya, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Ku­lüp Baş­ka­nı Na­dir So­lak ve tüm yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­ne te­şek­kür et­ti.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2018, 10:48
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER