Trapçılar Bahar Kupası’nda yarıştı

Atı­cı­lar se­zo­nu Ba­har Ku­pa­sı Trap Ya­rış­ma­la­rı ile aç­tı­lar. Me­lik­ga­zi Atış Po­li­go­nu’nda ya­pı­lan ya­rış­ma­la­ra iki­si ba­yan otu­zu er­kek top­lam  32 atı­cı ka­tıl­dı.

Trapçılar Bahar Kupası’nda yarıştı

MU­RAT KA­RA­SU

Atı­cı­lar se­zo­nu Ba­har Ku­pa­sı Trap Ya­rış­ma­la­rı ile aç­tı­lar. Me­lik­ga­zi Atış Po­li­go­nu’nda ya­pı­lan ya­rış­ma­la­ra iki­si ba­yan otu­zu er­kek top­lam  32 atı­cı ka­tıl­dı.

Bü­yük ba­yan­lar ka­te­go­ri­sin­de iki atı­cı­nın mü­ca­de­le­si so­nun­da Ce­ren Öz­ka­ya bi­rin­ci­li­ği ka­za­nır­ken Bur­cu Ka­ya ise ikin­ci ol­du. Genç er­kek­ler ka­te­go­ri­sin­de beş spor­cu­nun mü­ca­de­le­si so­nun­da İs­ma­il Cay­maz bi­rin­ci olur­ken Ba­tu­han Te­ke ikin­ci Yu­suf Te­ke ise üçün­cü­lük ödü­lü­nün sa­hi­bi ol­du.

25 Atı­cı­nın mü­ca­dee et­ti­ği bü­yük er­kek­ler­de ise Fik­ret Sin bi­rin­ci olur­ken Meh­met Er­sa­vaş ikin­ci Me­sut Tun­cay üçün­cü Meh­met Cay­maz ise dör­dün­cü­lü­ğü ka­zan­dı. Ya­rış­ma­lar­da tüm atı­cı­lar 50 atış yap­tı­lar ve so­nun­da bel­li sa­yı­da­ki isim­ler fi­nal eta­bın­da mü­ca­de­le et­me­ye hak ka­zan­dı­lar. Fi­nal eta­bı so­nun­da ise de­re­ce­ye gi­ren­le­re tö­ren­le ma­dal­ya, ku­pa ve özel ödül­le­ri ve­ril­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER