Türkiye Gençler Serbest Güreş Şampiyonası rekor katılımla başlıyor

Tür­ki­ye ge­ne­lin­den 570 gü­reş­çi­nin dört gün sü­rey­le mü­ca­de­le ede­ce­ği Genç­ler Ser­best Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı Ata­türk Spor Sa­lo­nu’nda baş­la­dı.

Türkiye Gençler Serbest Güreş Şampiyonası rekor katılımla başlıyor

HALİL ÖZTÜRK
Tür­ki­ye Genç­ler Ser­best Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı dün ya­pı­lan mü­sa­ba­ka­lar ve açı­lış tö­re­ni ile start al­dı. Ata­türk Spor Sa­lo­nu’nda dün sa­at 10’da baş­la­yan mü­sa­ba­ka­lar ile start alan şam­pi­yo­na­nın açı­lış tö­re­ni ise sa­at 15.30’da ya­pıl­dı. Şam­pi­yo­na­nın açı­lış tö­re­ni­ne Va­li Nec­med­din Kı­lıç,  Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Ömer Fa­ruk Yur­da­gül, Hi­tit Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof.Dr.Re­ha Me­tin Al­kan, Em­ni­yet Mü­dü­rü Mu­rat Kol­cu, Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Jan.Kıd.Alb. Ab­dur­rah­man Baş­buğ, Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer,  Tür­ki­ye Gü­reş Fe­de­ras­yo­nu Mil­li Ta­kım­lar Ge­nel Ko­or­di­na­tö­rü Adem Var­lık, ku­lüp ida­re­ci­le­ri, an­tre­nör­ler ve spor­cu­lar ka­tıl­dı.
Gö­rev­li ha­kem­le­rin ve ida­re­ci­le­rin ge­çiş tö­re­ni ile min­der üze­rin­de yer­le­ri­ni al­ma­la­rı­nın ar­dın­dan say­gı du­ru­şu ve is­tik­lal mar­şı ile baş­la­yan açı­lış tö­re­nin­da da­ha son­ra sı­ra­sıy­la Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer ar­dın­dan Gü­reş Fe­de­ras­yo­nu Mil­li ta­kım­lar Ko­or­di­na­tö­rü Adem Var­lık, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül ve Va­li Nec­met­tin Kı­lıç bi­rer ko­nuş­ma yap­tı­lar.
Ya­pı­lan ko­nuş­ma­lar­da Yi­ği­din har­man ol­du­ğu Ço­rum’da ge­le­ce­ğin şam­pi­yon spor­cu­la­rı­nı mi­sa­fir et­mek­ten du­yu­lan mem­nu­ni­yet di­le ge­ti­ril­di. Şam­pi­yo­na­da mü­ca­de­le eden tüm spor­cu­la­ra, ida­re­ci, an­tre­nör ve ha­kem­le­re ba­şa­rı­lar di­le­yen ko­nuş­ma­cı­lar genç şam­pi­yon­la­rın önü­müz­de­ki yıl­lar­da Tür­ki­ye’yi Av­ru­pa ve Dün­ya Şam­pi­yo­na­la­rı ile Olim­pi­yat­lar­da ba­şa­rı ile tem­sil ede­cek­le­ri­ne inan­dık­la­rı­nı söy­le­di­ler.
Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı­na kat­kı­da bu­lu­nan­la­ra Gü­reş Fe­de­ras­yo­nu adı­na Ze­ki Gül ta­ra­fın­dan pla­ket ve­ril­di. Da­ha son­ra üç sık­let­te ele­me mü­sa­ba­ka­la­rı­na de­vam edil­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER