Türkiye’nin yüz akı Fatih Erdin

Macaristan’da yapılan Büyükler Serbest Güreş Dünya Şampiyonası’nda on sıklette mindere çıkan milli takımdan madalya kazanan tek isim Çorum Belediyespor’dan Fatih Erdin oldu. Erdin final maçında Amerikalı rakibine yenilerek gümüş madalya kazandı ve Türkiye’nin gururu oldu.

Türkiye’nin yüz akı Fatih Erdin

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por’un mil­li gü­reş­çi­si Fa­tih Er­din Ma­ca­ris­tan’da ya­pı­lan Bü­yük­ler Dün­ya Ser­best Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı’nda Tür­ki­ye adı­na tek ma­dal­ya ka­za­nan isim ol­du. Fa­tih Er­din 86 ki­lo fi­na­lin­de Ame­ri­ka­lı ra­ki­bi­ne 12-2 ye­ni­le­rek Dün­ya ikin­ci­si ol­du ve gü­müş ma­dal­ya ka­zan­dı.
Ma­ca­ris­tan’ın Bu­da­peş­te ken­tin­de de­vam eden Dün­ya Şam­pi­yo­na­sın­da  86 ki­lo­da mil­li ma­yo­yu gi­yen Fa­tih Er­din ilk kez bü­yük­ler ka­te­go­ri­sin­de böy­le bir or­ga­ni­ze­de min­de­ne çık­tı.
Fa­tih Er­din ilk tu­ru bay geç­ti ikin­ci tur­da ise geç­ti­ği­miz yı­lın Dün­ya ikin­ci­si Rus asıl­lı Slo­vak Bo­ris Ma­ko­ev’i ne­fes ke­sen bir mü­ca­de­le so­nun­da 8-7 ye­ne­rek çey­rek fi­na­le yük­sel­me­yi ba­şar­dı. Bu tur­da Ko­re­li Gwa­nuk Kim'i 11-0 sa­yı tu­şu ile ra­hat bir mü­ca­de­le so­nun­da ye­nen Er­din ya­rı fi­na­le yük­sel­di. Ya­rı fi­nal ma­çın­da ise Rus asıl­lı İs­pan­yol ra­ki­bi Tay­mu­raz Nas­ka­di­ae­va Fri­ev'i 7-4 ye­nen Fa­tih Er­din fi­na­le yük­sel­me­yi ba­şar­dı.
Fi­nal ma­çın­da Ame­ri­ka­lı Da­vid Mor­ris Tay­lor ile kar­şı­la­şan Fa­tih Er­din çok at­le­tik bir ya­pı­ya sa­hip ra­ki­bi önün­de kö­tü baş­la­dı ve ön­ce bas­tır­ma ile iki pu­an ve­rir­ken ar­dın­dan bo­yun­du­ruk­la kar­şı­la­dı­ğı an­da ra­ki­bin bas­kı­sı kar­şı­sın­da ikin­ci kez ra­ki­bi­ne iki pu­an ve­re­rek 4-0 ge­ri­ye düş­tü he­nüz ilk da­ki­ka dol­ma­dan.
Ar­dın­dan to­par­la­nan ve ra­ki­bi­ne bas­kı ku­ran Fa­tih Er­din alt­tan dal­dı ve ra­ki­bi­ni min­der dı­şı­na ata­rak bas­tır­dı ve sko­ru 4-2 yap­tı. İlk dev­re bu skor­la ta­mam­lan­dı.
İkin­ci dev­re­ye­de Ame­ri­ka­lı spor­cu çok hız­lı baş­la­dı ve Fa­tih Er­din’in ma­ça or­tak ol­ma­sı­na fır­sat ver­me­den üst üs­te bas­tır­ma­lar ile bir an­da sko­ru 12-2 ya­pa­rak min­der­den tek­nik üs­tün­lük ile ga­lip ay­rıl­dı ve Dün­ya Şam­pi­yo­nu ol­du.
Fa­tih Er­din İs­ki­lip do­ğum­lu ve Adil Can­de­mir Gü­reş Eği­tin Mer­ke­zin­den ye­ti­şen ha­len Ço­rum’da ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren ve Ço­rum adı­na min­de­re çı­ka­rak Dün­ya Şam­pi­yo­na­sı’nda kür­sü­ye çık­ma­yı ba­şa­ran ilk gü­reş­çi. Fa­tih Er­din bu ba­şa­rı­sı ile ser­best gü­reş mil­li ta­kı­mı­nın Dün­ya Şam­pi­yo­na­sı’nda ma­dal­ya ka­za­nan tek spor­cu­su ola­rak mil­li ta­kı­mın gu­ru­ru ol­ma­yı ba­şar­dı.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2018, 10:48
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER