U 17’de şampiyon HE Kültürspor

U 17 Final Grubu son maçında şampiyonluk adayı iki takımın maçında HE Kültürspor, Mimar Sinan Gençlikspor önünde 2-1 galip gelerek sezonu şampiyon olarak tamamladı. Kültürspor’un gollerini ikisinide Oğuzhan atarken, Mimar Sinan’ın tek golü Tevfikcan’dan geldi.

U 17’de şampiyon HE Kültürspor

MU­RAT KA­RA­SU

U 17’de se­zo­nu HE Kül­türs­por şam­pi­yon ola­rak ta­mam­la­dı. Ma­vi Be­yaz­lı ta­kım son ma­çın­da şam­pi­yon­lu­ğun di­ğer ada­yı Mi­mar Si­nan Genç­liks­por’u 2-1 ye­ne­rek şam­pi­yon­luk ku­pa­sı­nın sa­hi­bi ol­du.
Ma­ça et­ki­li baş­la­yan HE Kül­türs­por 5. da­ki­ka­da sa­ha­la­rı­mız­da en­der gö­rü­len gü­zel­lik­te bir go­le im­za at­tı. Sol ka­nat­tan ya­pı­lan or­ta­da ce­za ya­yı çiz­gi­si üze­rin­den ge­li­şi­ne mü­kem­mel bir vu­ruş yap­tı ve to­pu Mi­mar Si­nan ağ­la­rı­na gön­de­re­rek ta­kı­mı­nı 1-0 öne ge­çir­di.

İlk ya­rı­nın ka­lan bö­lü­mün­de Mi­mar Si­nan’ın ça­ba­sı be­ra­ber­lik go­lü­nü ge­tir­me­di ve dev­re­yi Kül­türs­por 1-0 ön­de ta­mam­lan­dı.

İkin­ci ya­rı­nın he­men ba­şın­da yi­ne Oğuz­han’ın go­lü ile far­kı iki­ye çı­kar­tan Kül­türs­por iyi­ce ra­hat­la­dı. Be­ra­ber­lik ha­lin­de bi­le şam­pi­yon ola­cak Kül­türs­por oyun­dan düş­tü­ğü bö­lüm­ler­de Mi­mar Si­nan bas­kı kur­du ve 58. da­ki­ka­da Tev­fik­can’ın go­lü ile sko­ru 2-1 yap­tı ve ta­kı­mı­nı umut­lan­dır­dı.

Ma­çan ka­lan bö­lü­mün­de Mi­mar Si­nan Genç­liks­por’un ça­ba­sı gol ge­tir­me­yin­ce sa­ha­dan 2-1’lik skor­la ga­lip ay­rı­lan HE Kül­türs­por se­zo­nu 16 pu­an­la şam­pi­yon ola­rak ta­mam­lar­ken Mi­mar Si­nan Genç­liks­por 10 pu­an­la ikin­ci­lik ku­pa­sı­nı al­dı. İl Özel İda­res­por 6 pu­an­la üçün­cü olur­ken Çi­men­tos­por ise üç pu­an­la dör­dün­cü­lük ku­pa­sı­nın sa­hi­bi ol­du.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER