Uğur Sözübek kaleci antrenörü olarak döndü

Ço­rum Be­le­di­yes­por tek­nik he­ye­ti­ne ka­le­ci an­tre­nö­rü Uğur Sö­zü­bek ka­tıl­dı.

Uğur Sözübek kaleci antrenörü olarak döndü

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por Tek­nik He­ye­tin­de de­ği­şik­lik. Geç­ti­ği­miz haf­ta Meh­met Au­ra­lio ile bir­lik­te ka­le­ci an­tre­nö­rü ola­rak gö­re­ve baş­la­yan Gör­kem Ön­cü ana­liz ve ra­kip maç­la­rı iz­le­me gö­re­vi­ne ge­çer­ken es­ki Ço­rums­por’lu ka­le­ci Uğur Be­kir Sö­zü­bek ka­le­ci an­tre­nö­rü ola­rak gö­re­ve baş­la­dı.
Uğur Be­kir Sö­zü­bek dün Ço­rum’a ge­le­rek ya­pı­lan gö­rüş­me­ler so­nun­da an­laş­ma sağ­lan­dı ve ar­dın­dan da res­mi im­za­yı ata­rak kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım­da ka­le­ci an­tre­nö­rü ola­rak gö­re­ve baş­la­dı ve ye­ni ta­kı­mı ile ilk an­tren­ma­nı­na çık­tı. Sö­zü­bek im­za tö­re­nin­den son­ra yap­tı­ğı açık­la­ma­da sev­di­ği bir ca­mi­ada ye­ni­den bir­lik­te ol­mak­tan do­la­yı mut­lu­lu­ğu di­le ge­tir­di. Şam­pi­yon­luk mü­ca­de­le­si ve­ren Ço­rum Be­le­di­yes­por’a elin­den ge­len kat­kı­yı ve­re­ce­ği­ni be­lir­ten Sö­zü­bek ken­di­si­ni bu gö­re­ve la­yık gö­ren­le­re te­şek­kür et­ti.

Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ha­mit Işık ise hm şeh­ri hem­de bu li­gi çok iyi ta­nı­yan ve ta­nı­dık­la­rı bir isim ol­ma­sı ne­de­ni ile ter­cih et­tik­le­ri­ni be­lir­te­rek ken­di­si­ne ba­şa­rı­lar di­le­di.

Uğur Be­kir Sö­zü­bek: Uğur Be­kir Sö­zü­bek 1973 Yıl­dı­ze­li do­ğum­lu. 1991 yı­hın­da ilk To­kats­por’da pro­fes­yo­nel im­za at­tık­tan son­ra  Al­tı­nor­du, Er­ba­as­por, Ye­ni Mi­lass­por ve Bu­cas­por’da for­ma giy­dik­ten son­ra 1998 yı­lın­da Ço­rums­por’a trans­fer ol­du. İki yıl kır­mı­zı si­yah­lı ta­kı­mın ka­le­si­ni ko­ru­duk­tan son­ra Çan­kı­rıs­por, Gü­müş­ha­nes­por, Şan­lı Ur­fa Be­le­di­yes­por, To­kats­por, Kah­ra­man­ma­raş, Zey­tin­bur­du,, Kas­ta­mo­nus­por ve son ola­rak­ta 2009 yı­lın­da To­kats­por’da ak­tif spor ya­şan­tı­sı­nı so­na er­dir­di.

Ak­tif fut­bol­cu­lu­ğu bı­rak­tık­tan son­ra ka­le­ci an­tre­nö­rü ola­rak 2013 yı­lın­da An­ka­ra De­mirs­por’da gö­re­ve baş­la­yan Uğur Be­kir Sö­zü­bek ar­dın­dan sı­ra­sıy­la Bu­cas­por, Bal­ço­va Ya­şams­por, İs­tan­buls­por,  Di­yar­be­kirs­por, Bay­burt İl Özel ida­res­por, Gü­müş­ha­nes­por, Te­pe­ciks­por ve son ola­rak­ta bu se­zon ba­şın­da Bay­burt­spor’da gö­rev yap­tı. Özü­bek sa­rı si­yah­lı ta­kım­la an­laş­ma­sı­nı fesh et­ti ve kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım­la an­laş­tı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER