Yağmur altında çalıştılar

Ço­rum Be­le­di­yes­por ya­rın Se­rik Be­le­di­yes­por ile dep­las­man­da oy­na­ya­ca­ğı ma­çın ha­zır­lık­la­rı­nı yo­ğun yağ­mur ya­ğı­şı al­tın­da sür­dür­dü.

Yağmur altında çalıştılar

HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum Be­le­di­yes­por ya­rın Se­rik Be­le­di­yes­por ile dep­las­man­da oy­na­ya­ca­ğı ma­çın ha­zır­lık­la­rı­nı yo­ğun yağ­mur ya­ğı­şı al­tın­da sür­dür­dü.
Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­re­lio yö­ne­ti­min­de te­sis sa­ha­sın­da ya­pı­lan an­tren­ma­na tüm fut­bol­cu­lar ka­tıl­dı­lar. Isın­ma ha­re­ket­le­ri ile baş­la­yan an­tren­man ısın­ma ha­re­ket­le­ri ile baş­la­dı. Se­rik ma­çı­nın tak­ti­ği üze­rin­de du­ran kır­mı­zı si­yah­lı ta­kı­mın tek­nik he­ye­ti uya­rı­la­rı­nı dün­ki ça­lış­ma sı­ra­sın­da da sür­dür­dü.
Ço­rum Be­le­di­yes­por Se­rik Be­le­di­yes­por ile oy­na­ya­ca­ğı ma­çın ha­zır­lık­la­rı­nı bu­gün sa­bah ya­pa­ca­ğı an­tren­man­la ta­mam­la­ya­cak ve öğ­len sa­at­le­rin­de yo­la çı­ka­cak.

Havadan gidecek karadan dönecekler
Ço­rum Be­le­di­yes­por ya­rın oy­na­ya­ca­ğı Se­rik Be­le­di­yes­por ma­çı için ha­va­dan gi­de­cek ka­ra­dan dö­ne­cek. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım dün sa­bah sa­at 10’da ya­pa­ca­ğı an­tren­man­la Se­rik Be­le­di­yes­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­ya­cak. Bu ça­lış­ma­nın ar­dın­dan açık­la­na­cak maç kad­ro­su sa­at 12’de oto­büs­le An­ka­ra’ya ha­re­ket ede­cek. Esen­bo­ğa ha­va­ala­nın­dan sa­at 16.30 uça­ğı ile An­tal­ya’ya uça­cak olan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım ka­fi­le­si bur­dan oto­büs­le Be­lek’e ge­çe­rek Gra­na­da Lu­xu­ruy Otel’de kam­pa gi­re­cek.
Ço­rum Be­le­di­yes­por ya­rın sa­at 13.30’da baş­la­ya­cak Se­rik Be­le­di­yes­por ma­çı­nın ar­dın­dan ise oto­büs ile Ço­rum’a dö­ne­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER