Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası Çorum’da

30-31 Mart ta­rih­le­rin­de Ata­türk Spor Sa­lo­nu’nda ya­pı­la­cak olan Yıl­dız­lar Tür­ki­ye Ju­do Şam­pi­yo­na­sı’nda 49 il­den 295 spor­cu mü­ca­de­le ede­cek. Şam­pi­yo­na­da

Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası Çorum’da

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Okul­lu Yıl­dız­lar Tür­ki­ye Ju­do Şam­pi­yo­na­sı 30-31 Mart ta­rih­le­rin­de Ço­rum Ata­türk Spor Sa­lo­nu’nda ya­pı­la­cak. Şam­pi­yo­na­da Ço­rum’dan iki ba­yan spor­cu­muz ma­dal­ya mü­ca­de­le­si ve­re­cek.
Ju­do İl Tem­sil­ci­si Hü­se­yin Üs­tün­dağ’ın ver­di­ği bil­gi­ye gö­re Ço­rum’da ya­pı­la­cak olan yıl­dız­lar Tür­ki­ye Ju­do Şam­pi­yo­na­sı’nda 49 il­den 295 spor­cu mü­ca­de­le ede­cek. Grup maç­la­rı so­nun­da de­re­ce­ye gi­ren spor­cu­la­rın mü­ca­de­le ede­ce­ği şam­pi­yo­na­nın Tek­nik Top­lan­tı­sı 29 Mart per­şem­be gü­nü ya­pı­la­cak.
Şam­pi­yo­na­da 295 spor­cu ve 24 ha­kem gö­rev ya­par­ken bu sa­yı­nın ida­re­ci ve an­tre­nör­ler­le bir­lik­te 400’e yak­laş­ma­sı bek­le­ni­yor.
Ju­do İl Tem­sil­ci­si Hü­se­yin Üs­tün­dağ grup maç­la­rın­da de­re­ce alan Ga­zi­pa­şa Or­ta­oku­lu’ndan Şey­ma Tel­li ve Ala­ca Meh­met Akif Er­soy Or­ta­oku­lu’ndan ise Cey­da Ba­şoğ­lu’nun mü­ca­de­le ede­ce­ği­ni söy­le­di. Üs­tün­dağ şam­pi­yo­na­nın en gü­zel şe­kil­de geç­me­si için ha­zır­lık­la­rı­nın de­vam et­ti­ği­ni ve her tür­lü ted­bi­rin alın­ma­ya de­vam edil­di­ği­ni söy­le­di.

Üç sporcumuz Türkiye finalleri biletini aldılar

Sam­sun’da ya­pı­lan Li­se­li Genç­ler Ju­do grup bi­rin­ci­li­ğin­de ilk üç sı­ra­da yer alan üç spor­cu­muz Tür­ki­ye fi­nal­le­ri­ne git­me­ye hak ka­zan­dı­lar.
24-25 Mart ta­rih­le­rin­de Sam­sun’da ya­pı­lan grup bi­rin­ci­li­ğin­de Ço­rum’dan al­tı kız al­tı er­kek spor­cu Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı ka­tıl­mak için mü­ca­de­le et­ti­ler. Mü­sa­ba­ka­lar so­nun­da ba­yan­lar 40 ki­lo­da Spor Li­se­si öğ­ren­ci­si Si­bel Yay­la sık­le­tin­de bi­rin­ci ola­rak al­tın ma­dal­ya­nın sa­hi­bi ol­du.
Yi­ne ba­yan­lar 52 ki­lo­da Özel Ço­rum Sı­nav Te­mel Li­se­si öğ­ren­ci­si Di­la­ra Sol ile Spor Li­se­si öğ­ren­ci­si +70 ki­lo­da Has­ret Sa­bun­cu ise üçün­cü ola­rak bronz ma­dal­ya ka­zan­dı­lar. Bu üç spor­cu 28-29 Ni­san’da Af­yon’da ya­pı­la­cak olan Tür­ki­ye Yıl­dız­lar Ju­do Şam­pi­yo­na­sın­da ma­dal­ya mü­ca­de­le­si ve­re­cek­ler.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2018, 01:43
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER