15 Temmuz şehidi Akif Kapaklı anıldı

Şe­hit Akif Ka­pak­lı Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si ta­ra­fın­dan 15 Tem­muz Şe­hit­le­ri ve Şe­hit Akif Ka­pak­lı’yı An­ma Prog­ra­mı dü­zen­len­di.

15 Temmuz şehidi  Akif Kapaklı anıldı

M.BU­RAK YAL­ÇIN
Şe­hit Akif Ka­pak­lı Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si ta­ra­fın­dan 15 Tem­muz Şe­hit­le­ri ve Şe­hit Akif Ka­pak­lı’yı An­ma Prog­ra­mı dü­zen­len­di.
Geç­ti­ği­miz Cu­ma ak­şa­mı Sun­gur­lu Özel İda­re­si Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda ger­çek­le­şen prog­ra­ma Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Em­re Öz­ge Yel­ken, İl­çe Em­ni­yet Mü­dü­rü İr­fan Kork­maz, İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Mus­ta­fa Er­yi­ğit, İl­çe Müf­tü­sü İb­ra­him Kök­sal, si­ya­si par­ti tem­sil­ci­le­ri, Akif Ka­pak­lı’nın ai­le­si ve öğ­ren­ci­ler ka­tıl­dı.


Say­gı du­ru­şun­da bu­lu­nul­ma­sı ve İs­tik­lal Mar­şı’nın okun­ma­sıy­la baş­la­yan prog­ram Şe­hit Ya­vuz Se­lim Ka­ra­man İmam Ha­tip Or­ta­oku­lu öğ­ren­ci­si Ab­dul­lah Berk’in Kur’an-ı Ke­rim ti­la­ve­ti ile de­vam et­ti.


Okul Mü­dü­rü Oğuz­han Koç’un açış ko­nuş­ma­sı­nı yap­tı­ğı prog­ram da “De­mok­ra­si Di­re­ni­şi” bel­ge­se­li iz­le­til­di, ora­tor­ya gös­te­ri­si ya­pıl­dı.
Prog­ram­da Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Em­re Öz­ge Yel­ken ta­ra­fın­dan 15 Tem­muz Şe­hi­di Akif Ka­pak­lı’nın eşi ve oğ­lu Ga­zi Ömer Fa­ruk Ka­pak­lı’ya çi­çek tak­dim edil­di.


Prog­ra­mın ka­pa­nış ko­nuş­ma­sı­nı ya­pan İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Mus­ta­fa Er­yi­ğit te prog­ra­mın ha­zır­lan­ma­sın­da eme­ği ge­çen­le­re te­şek­kür et­ti.
Prog­ram so­nun­da il­çe Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Mus­ta­fa Er­yi­ğit, prog­ra­mın ha­zır­lan­ma­sın­da eme­ği ge­çen Okul Mü­dü­rü Oğuz­han Koç’a, öğ­ret­men­ler, Si­nem Kız­gın Ars­lan, Ze­li­ha Av­dan Yü­ce­bal­kan, Fat­ma Tol­ga ve prog­ram­da gö­rev alan öğ­ren­ci­le­re te­şek­kür et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER