3 köyü bağlayan yol asfalt yapıldı

İl Özel İda­re­si ta­ra­fın­dan Sun­gur­lu’ya bağ­lı De­re­kış­la-Sa­rı­ka­ya-Alem­bey­li grup yo­lun­da 3 km’lik Bi­tüm­lü Sı­cak Ka­rı­şım as­falt ça­lış­ma­la­rı ta­mam­la­na­rak hiz­me­te su­nul­du.

3 köyü bağlayan  yol asfalt yapıldı

İl Özel İda­re­si ta­ra­fın­dan Sun­gur­lu’ya bağ­lı De­re­kış­la-Sa­rı­ka­ya-Alem­bey­li grup yo­lun­da 3 km’lik Bi­tüm­lü Sı­cak Ka­rı­şım as­falt ça­lış­ma­la­rı ta­mam­la­na­rak hiz­me­te su­nul­du.


İl Özel İda­re­si’nin 2018 yı­lı prog­ra­mın­da yer alan bi­tüm­lü sı­cak ka­rı­şım (BSK) ça­lış­ma­la­rı tüm hı­zıy­la de­vam edi­yor. Bi­tüm­lü Sı­cak Ka­rı­şım as­falt ça­lış­ma­la­rı­nın ya­pıl­dı­ğı yer­ler­den bi­ri olan Sun­gur­lu’ya bağ­lı De­re­kış­la-Sa­rı­ka­ya-Alem­bey­li grup yo­lun­da ça­lış­ma­lar ta­mam­lan­dı.


İş kap­sa­mın­da ilk ola­rak 3 km’lik yo­lun alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı ile köy yo­lu geo­met­rik stan­dart­la­rı­na uy­gun ol­ma­yan yer­ler re­vi­ze edil­di. Alt­ya­pı­nın ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan da BSK (Bi­tüm­lü Sı­cak Ka­rı­şım) as­falt ça­lış­ma­la­rı­na baş­lan­dı. İl Özel İda­re­si ekip­le­ri­nin öz­ve­ri­li ça­lış­ma­la­rı ne­ti­ce­sin­de De­re­kış­la-Sa­rı­ka­ya-Alem­bey­li grup yo­lun­da ya­pı­lan 3 km. bi­tüm­lü sı­cak ka­rı­şım as­falt ça­lış­ma­la­rı ta­mam­la­na­rak va­tan­daş­la­rın hiz­me­ti­ne su­nul­du. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER