‘Biz en çok çocukların belediyesiyiz’

Sun­gur­lu Be­le­di­ye­si ve Ço­rum HDF Üye­si Kır­lan­gıç Kim­se­siz­ler ve En­gel­li­ler Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği iş­bir­li­ğin­de, il­çe­de bu­la­nan ye­tim ve ih­ti­yaç sa­hi­bi 61 ço­cu­ğa teks­til, kır­ta­si­ye ve gı­da yar­dı­mı ya­pıl­dı.

‘Biz en çok çocukların belediyesiyiz’

Sun­gur­lu Be­le­di­ye­si ve Ço­rum HDF Üye­si Kır­lan­gıç Kim­se­siz­ler ve En­gel­li­ler Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği iş­bir­li­ğin­de, il­çe­de bu­la­nan ye­tim ve ih­ti­yaç sa­hi­bi 61 ço­cu­ğa teks­til, kır­ta­si­ye ve gı­da yar­dı­mı ya­pıl­dı.


Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, Sun­gur­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner’le ir­ti­ba­ta ge­çen, Kır­lan­gıç Kim­se­siz­ler ve En­gel­li­ler Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği Baş­ka­nı Sev­gi Me­tin ve Der­nek Baş­kan Yar­dım­cı­sı Gö­kay Sa­çı­lık, ço­cuk­la­rı se­vin­dir­mek için ha­re­ke­te geç­ti­ler. Kam­pan­ya­ya des­te­ği­ni esir­ge­me­yen Ço­rum Hi­tit Der­nek­le­ri Fe­de­ras­yo­nu ve Kon­fe­de­ras­yo­nu Ge­nel Baş­ka­nı Av. Ce­mal Emir, ço­cuk­la­ra spor ayak­ka­bı des­te­ğin­de bu­lur­ken, du­yar­lı sa­nat­çı Oğuz Bo­ran da ye­tim ço­cuk­la­rı giy­di­re­rek, bir çok ço­cu­ğun da bot ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­dı.


Des­te­ği ve iş­bir­li­ği için Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner’e te­şek­kür eden Der­nek Baş­ka­nı Sev­gi Me­tin, “Sa­yın Baş­ka­nı­mız ne za­man ka­pı­sı­nı çal­sak bi­zi ge­ri çe­vir­me­di. Her za­man ta­lep­le­ri­mi­zi, pro­je­le­ri­mi­zi din­le­di ve des­tek ol­du. Bu­gün bu­ra­da ye­tim ço­cuk­la­rı­mı­zı giy­dir­dik, ih­ti­yaç sa­hi­bi ço­cuk­la­rı­mı­za da ayak­ka­bı he­di­ye et­tik. Sun­gur­lu hal­kı böy­le bir baş­ka­na sa­hip ol­du­ğu için çok şans­lı. Ken­di­si­ne ne ka­dar te­şek­kür et­sek az­dır.” de­di
“Yar­dım­se­ver­lik di­ni­mi­zin ge­re­ği­dir.” di­yen Baş­kan Şa­hi­ner de, “İh­ti­yaç sa­hip­le­ri­nin yar­dı­mı­na koş­mak, ye­tim ve ök­süz­le­ri se­vin­dir­mek, gö­zet­mek her Müs­lü­ma­nın gö­re­vi­dir. Bu hu­sus­ta Kır­lan­gıç Kim­se­siz­ler ve En­gel­li­ler Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği Baş­ka­nı­mız Sev­gi Ha­nım ve der­nek üye­le­ri­miz şim­di­ye ka­dar il­çe­miz­de ve köy­le­rin­de bir­çok pro­je­ye im­za at­tı. İh­ti­yaç sa­hi­bi ço­cuk­la­rı­mı­za te­ker­lek­li san­dal­ye, kı­ya­fet, ayak­ka­bı, kır­ta­si­ye, gı­da gi­bi ih­ti­yaç­la­rı­nı gi­der­di­ler. Her za­man bir­lik­te ha­re­ket et­me­ye, eli­miz­den ge­le­ni yap­ma­ya ha­zı­rız. Böy­le bir pro­je­de yer al­mak biz­le­ri de onur­lan­dır­dı, mut­lu et­ti. Al­lah iyi­lik ya­pan­lar­dan ra­zı ol­sun.”   

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER