‘Bu milletin ferdi olmaktan onur duyuyorum’

Sun­gur­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner, 3 Ma­yıs Türk­çü­lük Gü­nü ile il­gi­li me­saj ya­yım­la­dı.

‘Bu milletin ferdi olmaktan  onur duyuyorum’

Baş­kan Şa­hi­ner, “Türk, bir ır­kın, bir et­nik kö­ke­nin adı de­ğil, İs­lam ile şe­ref­len­di­ril­miş, zul­me ve hak­sız­lı­ğa baş­kal­dı­ran bü­yük bir mil­le­tin adı­dır.” de­di.


3 Ma­yıs'ın, Türk mil­li­yet­çi­li­ği­nin var­lık ira­de­si­ni or­ta­ya ko­yu­şu­nun ta­ri­hi bir not ol­du­ğu­nu be­lir­ten Baş­kan Şa­hi­ner, 10 asır­dan faz­la bir sü­re İs­lam'ın san­cak­tar­lı­ğı­nı yap­mış bir mil­le­tin fer­di ol­mak­tan onur ve gu­rur duy­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, “Ta­rih­ten bu­gü­ne mil­let ola­rak ba­şı­mız dik, al­nı­mız ak bir şe­kil­de ken­di var­lı­ğı­mı­zı kut­sal va­ta­nı­mı­zın var­lı­ğı uğ­ru­na dü­şün­me­den fe­da et­tik. Mil­li­yet­çi­lik, aziz mil­le­ti­mi­zin dün­ya­da hak et­ti­ği ye­re gel­me­si için ça­lış­mak, üret­mek­tir. Mil­li bekâmız ve ba­ğım­sız­lı­ğı­mız tar­tı­şıl­maz ko­şul­dur.


3 Ma­yıs 1944, Türk mil­li­yet­çi­li­ği­nin inan­mış ve adan­mış ger­çek da­va adam­la­rı­nın elin­de ya­rı­na ışık tu­ta­cak bir me­şa­le mi­sa­li, Türk­lük bi­lin­ci­nin ta­ri­hi bir abi­de­si ola­rak ta­ri­he mal ol­muş­tur. 3 Ma­yıs ru­hu­nun tüm yü­rek­ler­de bü­tün he­ye­ca­nı ve sa­mi­mi­ye­tiy­le ya­şan­ma­sı di­le­ğiy­le bay­ra­mı­mız kut­lu ol­sun.” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER