‘Daha modern, daha güzel bir Sungurlu için çalışıyoruz'

Gö­re­ve gel­di­ği gün­den iti­ba­ren yap­tık­la­rı ça­lış­ma­lar hak­kın­da bil­gi ve­ren Sun­gur­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner, "Yap­tık­la­rı­mız, ya­pa­cak­la­rı­mı­zın te­mi­na­tı­dır" di­ye ko­nuş­tu. 

‘Daha modern, daha güzel  bir Sungurlu için çalışıyoruz'

Gö­re­ve gel­di­ği gün­den iti­ba­ren yap­tık­la­rı ça­lış­ma­lar hak­kın­da bil­gi ve­ren Sun­gur­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner, "Yap­tık­la­rı­mız, ya­pa­cak­la­rı­mı­zın te­mi­na­tı­dır" di­ye ko­nuş­tu. 
30 Mart se­çim­le­rin­den son­ra Sun­gur­lu Be­le­di­ye­si ola­rak yap­tık­la­rı hiz­met­le­ri an­la­tan Baş­kan Şa­hi­ner, "Be­le­di­ye­miz, 2014 iti­ba­rı ile o ka­dar borç ve sı­kın­tı içe­ri­sin­dey­di. Tür­ki­ye'de il­çe ba­zın­da en borç­lu be­le­di­ye Sun­gur­lu Be­le­di­ye­si idi. Ama bun­lar bi­zi hiç bir za­man yıl­dır­ma­dı" de­di. 

 

'Ula­şım so­ru­nu­nu or­ta­dan kal­dır­dık' 
 Geç­miş­te alı­nan 50 ta­ne ara­cın öde­me­si­nin 2018 yı­lı Ma­yıs ayın­da bi­ti­ği­ni an­la­tan Baş­kan Şa­hi­ner, "İl­çe­mi­zin acil sı­kın­tı­la­rın­dan bir ta­ne­si ula­şım sı­kın­tı­sıy­dı. Be­le­di­ye ola­rak 6 ta­ne sı­fır ara­ba al­dık. Ma­ni­sa Be­le­di­ye­si, Ada­na Be­le­di­ye­si ve Mer­sin Be­le­di­ye­sin­den 3 adet hi­be araç te­min et­tik. İl­çe­mi­zin 15 ma­hal­le­si­ne de ser­vis­le­ri­mi­zi baş­lat­tık. Ön­ce­sin­de bir ma­hal­le­den di­ğer ma­hal­le­ye ge­çer­ken iki bi­let­le ge­çi­li­yor­du. Biz bu­nu tek bi­le­te in­dir­dik. Şe­hit ai­le­le­ri ve 65 yaş üs­tü­ne de üc­ret­siz yap­tık. Bu ko­nu­da il­ler ban­ka­sı da­hil di­ğer ban­ka­lar­dan da bir ku­ruş kre­di kul­lan­ma­dık." şek­lin­de ko­nuş­tu. 

'Ka­pa­lı pa­zar ala­nı­nı yap­tık' 
 Sun­gur­lu­mu­zun yıl­lar­dır bir ka­na­yan ya­ra­sı olan ka­pa­lı pa­zar ye­ri 2013 iti­ba­rıy­la 10,5 tril­yon ile iha­le­si ya­pıl­mış ve 2 tril­yo­na ya­kın pa­ra har­can­mış­tı di­yen Baş­kan Şa­hi­ner, "Yan­lış yer tes­pi­tin­den do­la­yı atıl du­rum­da du­ru­yor­du. 10,5 tril­yo­na ya­pı­la­ma­yan ka­pa­lı pa­zar ye­ri­ni biz Cu­mar­te­si pa­za­rı de­ni­len ye­re 700 bin li­ra har­ca­ma ile yap­tık. Bu ka­pa­lı pa­zar ye­ri­ni ya­par­ken de ken­di büt­çe­miz­den her han­gi bir kre­di kul­lan­ma­dık. Ka­pa­lı pa­zar ye­rin­de alış­ve­riş araç­la­rı koy­duk. Pa­za­ra ge­len va­tan­daş­la­rı­mız alış­ve­riş­le­ri­ni da­ha ra­hat şe­kil­de ya­pı­yor­lar. Bu uy­gu­la­ma­yı böl­ge­de ilk de­fa biz baş­lat­tık" de­di. 
İl­çe­miz hay­van­cı­lık­la uğ­ra­şan bir böl­ge ol­ma­sı­na rağ­men ka­pa­lı hay­van pa­zar ye­ri­miz hiç yok­tu di­yen Baş­kan Şa­hi­ner, "Mev­cut pa­zar ye­ri­miz Fen Li­se­si­nin ol­du­ğu yer­dey­di. Ta­bi ki bu du­rum Sun­gur­lu­mu­za ya­kış­mı­yor­du. Öğ­ren­ci­le­ri­miz ko­ku­dan ora­da ders fi­lan ya­pa­mı­yor­du. Hay­van pa­za­rı­nı ora­dan kal­dı­ra­rak, mez­ba­ha­ne­mi­zin ya­nı­na ka­pa­lı hay­van pa­zar ye­ri­ni 2016 iti­ba­rıy­la bi­tir­dik" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. 

'Sun­gur­lu­nun gö­rün­tü­sü de­ğiş­ti' 
Şe­hir mer­ke­zin­de cad­de­le­ri­mi­zin yol, alt­ya­pı, kal­dı­rım ve ışık­lan­dır­ma ça­lış­ma­la­rı­nı bi­tir­dik­le­ri­ni söy­le­yen Baş­kan Şa­hi­ner, "Yap­mış ol­du­ğu­muz şe­hir mer­ke­zin­de­ki ça­lış­ma­lar­la Sun­gur­lu­mu­zun çeh­re­si­ni gö­rün­tü­sü de­ğiş­ti. Bu ça­lış­ma­la­rı­mı­zı 4 ay gi­bi bir sü­re­de bi­tir­dik. Bu ça­lış­ma­mı­zı da ken­di büt­çe­miz­den yap­tık. Her han­gi bir kre­di kul­lan­ma­dık. Ayak­ka­bı­cı­lar aras­ta­mız ve İs­tan­bul cad­de­si ye­ni kim­li­ği­ne ka­vuş­tu. Bu­ra­lar Sun­gur­lu'nun ka­pa­lı çar­şı­la­rıy­dı. Ama ne ya­zık ki yıl­lar­dır ba­kıl­ma­dı­ğı için bu­ra­da­ki iş­yer­le­ri­miz ki­ra­ya da­hi ve­ri­le­mi­yor­du. Yap­mış ol­du­ğu­muz ça­lış­ma­lar­la bu iki ye­ri­mi­zi ga­yet mo­dern bir ha­le ge­tir­dik." şek­lin­de ko­nuş­tu. 

Va­tan­daş­la­rı­mız pik­nik yap­mak için baş­ka yer­le­re gi­di­yor­du 
 Ba­yan­la­rı­mı­zı ev­ler­den çı­kar­ma­mız ge­re­ki­yor di­yen Baş­kan Şa­hi­ner, "Bu­nun için­de ma­hal­le­ri­mi­ze kül­tür ev­le­ri ya­pı­yo­ruz. Sun­gur­lu'da in­san­la­rı­mı­zın pik­nik ya­pa­ca­ğı bir me­si­re ala­nı yok­tu. Va­tan­daş­la­rı­mız Ha­cı­lar­ha­nı ve Sal­man Kö­yü'ne ya­da Ala­ca'ya gi­di­yor­du. Bu Sun­gur­lu'nun bir ih­ti­ya­cı de­dik ve me­si­re ala­nı­nı ya­pıp va­tan­da­şı­mı­zın hiz­me­ti­ne sun­duk. Bi­rin­ci eta­bı bi­tir­dik­ten son­ra bak­tık me­si­re ye­ri­miz ye­ter­li ol­mu­yor, ikin­ci eta­ba hız­lı bir şe­kil­de baş­la­yıp, bi­tir­dik. Bu­ra­sı da ye­ter­li ol­ma­yın­ca Ak­ça­lı mev­ki­in­de 3. etap ça­lış­ma­mı­za baş­la­dık ve hal­kı­mı­zın hiz­me­ti­ne sun­duk. İh­ti­yaç olan yer­le­re 17 adet ye­ni park yap­tık. 2 adet­te ha­lı sa­ha­yı genç­le­ri­mi­zin hiz­me­ti­ne sun­duk." de­di. 

'As­falt ça­lış­ma­la­rı­mız de­vam edi­yor' 
 Sun­gur­lu'nun ke­nar ma­hal­le­ri­ne şim­di ka­dar hiç bir as­falt ve par­ke ta­şı ça­lış­ma­sı ya­pıl­ma­dı­ğı­na dik­kat çe­ken Baş­kan Şa­hi­ner, "Biz­ler­de ça­lış­ma­la­rı­mı­za yıl­lar­dır ka­na­li­zas­yo­nu ve yo­lu ol­ma­yan Gür­pı­nar Ma­hal­le­si'nden baş­la­dık. 3 ay gi­bi bir sü­re bü­tün ça­lış­ma­la­rı­mı­zı ta­mam­la­yıp, hiz­me­te sun­duk. İl­çe­miz­de ki tüm ca­mi ve mes­cit­le­rin ba­kım­la­rı­nı Be­le­di­ye ola­rak biz üst­len­dik. 34 ca­mi­nin ışık­lan­dır­ma­sı­nı ta­mam­la­dık. En­gel­li kar­deş­le­ri­mi­zin bu za­man ka­dar da­ima ya­nın­da ol­duk. Gü­cü­mü­zün yet­ti­ği ka­dar ta­lep­le­ri­ni kar­şı­la­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. En­gel­li kar­deş­le­ri­mi­ze te­ker­lik­li san­dal­ye yar­dım­la­rı­mız de­vam edi­yor. Kül­tür ge­zi­le­ri kap­sa­mın­da Sun­gur­lu'dan dı­şa­rı çık­ma­yan va­tan­daş­la­rı Nev­şe­hir, Kon­ya, Ça­nak­ka­le, Ha­cı Bek­taş-ı Ve­li, Amas­ya, Sam­sun, Si­nop ve Kas­ta­mo­nu'ya gö­tür­dü­rü­yo­ruz. En bü­yük pro­je­le­ri­miz­den bi­ri olan Kent Park pro­je­si­ni ha­ya­ta ge­çi­ri­yo­ruz. Bu kap­sam­da ilk kaz­ma vu­rul­du" di­ye ko­nuş­tu. 

(İHA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER