‘İnsanlığa rahmet ve güzellik’

Sun­gur­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner, Mev­lid Kan­di­li ne­de­niy­le ya­yım­la­dı­ğı me­sa­jın­da tüm İs­lam ale­mi­nin kan­di­li­ni kut­la­dı.

‘İnsanlığa rahmet ve güzellik’

Sun­gur­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner, Mev­lid Kan­di­li ne­de­niy­le ya­yım­la­dı­ğı me­sa­jın­da tüm İs­lam ale­mi­nin kan­di­li­ni kut­la­dı.
Şa­hi­ner me­sa­jın­da; "Pey­gam­ber Efen­di­mi­zin doğ­du­ğu ge­ce­yi bir­lik­te ya­şa­ma­nın mut­lu­lu­ğu ve hu­zu­ru içe­rin­de­yiz. O’nun do­ğu­mu, ka­ran­lık­la­rı ay­dın­lı­ğa çe­vi­rir­ken, in­san­lı­ğa rah­met ve gü­zel­lik sun­muş­tur.


Pey­gam­ber Efen­di­mi­zin dün­ya­ya ge­li­şi ile in­san­lık onur­lan­dı­rıl­mış­tır. O, bü­tün gü­zel­lik­le­ri en kâmil ma­na­da şah­sın­da ba­rın­dı­ran en gü­zel ör­nek­tir. Bi­lin­di­ği gi­bi O’nun bi­ze ge­tir­di­ği din ve biz­le­re ver­di­ği me­saj­lar­la, nef­ret­ler sev­gi­ye, düş­man­lık­lar kar­deş­li­ğe dö­nü­şü­yor. Bu­gün, he­pi­mi­zin üze­rin­de dur­ma­sı ge­re­ken şey de, O’nun gü­zel ah­la­kı ve biz­le­re öğ­ret­tik­le­ri ol­ma­lı­dır.


İs­lam ale­mi ola­rak bu ge­ce­de, O’nun yü­zü su­yu hür­me­ti­ne dua­lar ede­rek, O’nun sev­gi­si et­ra­fın­da kalp­le­ri­mi­zi bir­leş­ti­re­ce­ğiz. Bu ge­ce­nin ge­ti­re­ce­ği ma­ne­vi ik­lim­den pay ala­rak du­ala­rı­mı­zın ka­bu­lü­nü Yü­ce Rab­bi­miz­den ni­yaz ede­rim.” de­di.  

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER