Okul servisleri denetlendi

Sun­gur­lu kay­ma­kam­lı­ğı bün­ye­sin­de oluş­tu­ru­lan ko­mis­yon ta­ra­fın­dan öğ­ren­ci özel ser­vis araç­la­rı de­net­len­di. 

Okul servisleri denetlendi

Sun­gur­lu kay­ma­kam­lı­ğı bün­ye­sin­de oluş­tu­ru­lan ko­mis­yon ta­ra­fın­dan öğ­ren­ci özel ser­vis araç­la­rı de­net­len­di. 
 De­net­le­me­ye İl­çe Kay­ma­kam­lı­ğı bün­ye­sin­de oluş­tu­ru­lan ko­mis­yon­da bu­lu­nan İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü, İl­çe jan­dar­ma ko­mu­tan­lı­ğı, İl­çe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü, Sun­gur­lu Be­le­di­ye­si ve Sun­gur­lu Sos­yal Hiz­met­ler Mü­dür­lü­ğün­den yet­ki­li per­so­nel­ler ka­tıl­dı. 
De­net­le­me Ko­mis­yon baş­ka­nı İl­çe Mil­li Eği­tim Şu­be Mü­dü­rü Ka­dir Şa­hin de­ne­tim­le­rin de­vam ede­ce­ği­ni be­lirt­ti.

(İHA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER