Sungurlu'da trafik denetimi

Sun­gur­lu’da jan­dar­ma ve po­lis ekip­le­ri, va­tan­daş­la­rın gü­ven­le se­ya­hat­le­ri­nin te­mi­ni mak­sa­dıy­la tra­fik de­ne­ti­mi ger­çek­leş­tir­di. 

Sungurlu'da trafik denetimi

Sun­gur­lu’da jan­dar­ma ve po­lis ekip­le­ri, va­tan­daş­la­rın gü­ven­le se­ya­hat­le­ri­nin te­mi­ni mak­sa­dıy­la tra­fik de­ne­ti­mi ger­çek­leş­tir­di. 
Sun­gur­lu İl­çe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ve İl­çe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri ta­ra­fın­dan Tür­ki­ye ge­ne­li ile eş za­man­lı ola­rak tra­fik de­ne­ti­mi ger­çek­leş­ti­ril­di. Ge­ce sa­at 22:00-01:00 ara­sın­da Sun­gur­lu Böl­ge Tra­fik De­net­le­me nok­ta­sın­da jan­dar­ma tra­fik ve po­lis tra­fik ekip­le­ri ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len uy­gu­la­ma­da özel­lik­le al­kol­lü araç kul­lan­ma ko­nu­sun­da sü­rü­cü­ler de­net­len­di. 

Ya­pı­lan de­ne­tim­ler­de sü­rü­cü­le­re mey­da­na ge­len ka­za­la­rın bü­yük bir kıs­mı­nın al­ko­lün et­ki­siy­le ger­çek­leş­ti­ği ha­tır­la­tı­lır­ken jan­dar­ma ve po­lis tra­fik ekip­le­ri ta­ra­fın­dan sü­rü­cü­ler al­kol­lü ola­rak araç kul­lan­ma­ma­la­rı ko­nu­sun­da uya­rıl­dı. 

De­ne­tim­ler so­nu­cun­da çe­şit­li ku­ral ih­la­li ya­pan araç sü­rü­cü­sü­ne ida­ri pa­ra ce­za­sı uy­gu­lan­dı­ğı bil­di­ril­di. (İHA)

(İHA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER