Sungurlu'da Yeşilay haftası etkinlikleri

Sun­gur­lu Ye­şi­lay Der­ne­ği İl­çe Tem­sil­ci­li­ği ve Sun­gur­lu İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan Ye­şi­lay Haf­ta­sı ne­de­niy­le prog­ram...

Sungurlu'da Yeşilay haftası etkinlikleri

Sun­gur­lu Ye­şi­lay Der­ne­ği İl­çe Tem­sil­ci­li­ği ve Sun­gur­lu İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan Ye­şi­lay Haf­ta­sı ne­de­niy­le prog­ram dü­zen­len­di. 
 En­düs­tri Mes­lek Li­se­sin­de dü­zen­le­nen kon­fe­ran­sa Sun­gur­lu Dev­let Has­ta­ne­si Ruh ve Si­nir Has­ta­lık­la­rı uz­ma­nı Dr. Öz­lem Dam­la Yü­cel ko­nuş­ma­cı ola­rak ka­tıl­dı. 
Ye­şi­lay il­çe tem­sil­ci­si Ecz. Be­kir Sa­mi Ün­sal'ın açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı yap­tı­ğı kon­fe­rans­ta, Ye­şi­lay'ın ku­ru­luş ama­cı, viz­yo­nu, mis­yo­nu ve fa­ali­yet­le­ri­ni an­lat­tı. 
Kon­fe­rans su­nu­cu­su Uzm. Dr.Öz­lem Dam­la Yü­cel ise; "Or­ta­okul ve li­se öğ­ren­ci­le­ri­ne 2 bö­lüm ha­lin­de ay­rı ay­rı sun­muş ol­du­ğu kon­fe­rans­ta, ba­ğım­lı­lık ve ba­ğım­lı­lık ya­pı­cı mad­de­le­rin za­rar­la­rı­nı, ba­ğım­lı­lı­ğa iten se­bep­le­ri ve ça­re­le­rin­den ba­his­le "Her in­sa­nın için­de bir ço­cuk ruh var­dır önem­li olan onun kir­le­til­me­me­si ve ma­su­mi­ye­ti­nin za­rar gör­me­me­si bi­lin­ci­ne bi­rey ve top­lum ola­rak sa­hip olun­ma­lı­dır" de­di. 
 Psi­ki­yat­ri Uzm. Dr. Öz­lem Dam­la Yü­cel'de "Tür­ki­ye’de ve dün­ya­da hız­la tü­tün, al­kol ve uyuş­tu­ru­cu mad­de alım oran­la­rı art­mak­ta, mad­de­ye baş­la­ma yaş­la­rı git­tik­çe düş­mek­te­dir. Di­ğer ba­ğım­lı­lık­lar gi­bi tek­no­lo­ji ve ku­mar ba­ğım­lı­lı­ğı da ki­şi­ye, ai­le­ye ve top­lu­ma psi­ko­lo­jik, sos­yo­lo­jik ve eko­no­mik za­rar­la­ra yol aç­mak­ta­dır. Ba­ğım­lı­lık ki­şi­nin be­den­sel, ruh­sal ve sos­yal ha­ya­tı­nı olum­suz et­ki­ler. Top­lu­mun fe­la­ke­ti sa­yı­la­bi­le­cek ba­ğım­lı­lık­la­rı en­gel­le­mek an­cak iyi bir ko­ru­yu­cu halk sağ­lı­ğı yak­la­şı­mıy­la müm­kün olur. Psi­ki­yat­rik bir sen­drom olan ba­ğım­lı­lı­ğın ta­nı­sı için aşa­ğı­da sa­yı­lan öl­çüt­le­rin yal­nız­ca üçü­nün bir ara­da gö­rül­me­si ye­ter­li­di" de­di. 
 Kon­fe­rans so­nun­da ko­nuş­ma­cı Uzm. Dr. Öz­lem Dam­la Yü­cel'e, İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Mus­ta­fa Er­yi­ğit ve Be­kir Sa­mi Ün­sal ta­ra­fın­dan pla­ket tak­dim edil­di. (İHA) 

YORUM EKLE
YORUMLAR
Hamdi özkoçak
Hamdi özkoçak - 5 yıl Önce

İlçe milliyetim müdürlüğüne ve yeşilay derneğine yaptıkları etkinlikten dolayı teşekkür ediyorum

SIRADAKİ HABER