Çatılardaki Muhtemel Tehlikeler

Bil­mi­yo­rum mes­lek ica­bı mı yok­sa alış­kan­lık mı ne­den­dir? Ol­dum ola­sı çar­şı pa­zar­da do­la­şır­ken ba­kan de­ğil gö­ren ol­ma­ya ça­lı­şı­rım. Bir olum­suz­luk ted­bir­siz­lik gör­sem, ''ey­vah şöy­le bir acı so­nuç do­ğu­ra­bi­lir'' di­ye ev­ham­la­nı­rım. İmkânlar ora­nın­da ya bir te­le­fon­la ya da bir ma­il­le gö­rev­li­le­ri uyar­ma­ya ça­lı­şı­rım. Çün­kü gö­rev­li­ler her şe­yi gö­re­me­ye­bi­lir. Bu ne­den­le va­tan­daş­la­rın, yurt­taş­lık gö­re­vi ola­rak bir olum­suz­luk gör­dük­le­rin­de il­gi­li bi­rim­le­ri ne­za­ket ku­ral­la­rı dâhi­lin­de mut­la­ka uyar­ma­la­rı ge­re­kir ki; kim­se­nin bur­nu ka­na­ma­sın… Ana­lar ağ­la­ma­sın, ço­cuk­lar ök­süz ye­tim kal­ma­sın. Vel­ha­sıl can ve mal kay­bı ol­ma­sın…

Ta­bi bu ara­da en önem­li­si ha­ber­dar edi­len il­gi­li bi­rim­le­rin ge­cik­me­den ti­tiz­lik­le il­gi­len­me­le­ri­dir. Çün­kü gü­ven­lik ted­bir­le­ri­nin ge­cik­me­si te­la­fi­si müm­kün ol­ma­yan can ve mal kay­bı­na se­bep ola­bil­mek­te­dir. Bu­nun ör­nek­le­ri­ni gör­sel ve ya­zı­lı med­ya­da sü­rek­li gör­mek­te­yiz. Bu bağ­lam­da; ''Ço­rum­lu­yuz, bir­bi­ri­miz­den so­rum­lu­yuz!'' he­sa­bı kim­se­nin za­rar gör­me­me­si için, ola­sı ça­tı ve bi­na­lar­da­ki di­ğer teh­li­ke­ler­den bah­set­mek is­ti­yo­rum. Çün­kü ''Ted­bir gi­bi akıl­lı­lık yok­tur!'' Bel­ki bu ma­ka­le­mi oku­yan bir oku­yu­cu ted­bir alıp ta bir can kur­ta­rır­sa, âci­za­ne ben­de mut­lu olu­rum.
 

* Ça­tı­nın ken­di­si: Ça­tı ya­pı­lır­ken pla­nı­na uy­gun ola­rak ya­pıl­ma­lı­dır. Ba­zen ça­tı top­tan uça­bil­mek­te­dir. Geç­miş­te bir ili­miz­de 4 öğ­ren­ci ha­ya­tı­nı kay­bet­miş­ti.
* Ba­ca­lar: Özel­lik­le  yük­sek ve çat­lak ba­ca­la­ra dik­kat edil­me­li­dir. Bü­yük bir fır­tı­na­da yı­kı­la­bi­lir. Ma­ale­sef ih­ti­yaç ol­ma­dan ça­tı­ya çı­kıp pe­ri­yo­dik kon­trol et­me alış­kan­lı­ğı­mız yok.
* Ba­ca te­miz­li­ği: Yan­gın gü­ven­li­ği için yıl­lık ba­ca te­miz­li­ği­nin mut­la­ka ya­pıl­ma­sı ge­re­kir.
* Ba­kı­mı ya­pıl­ma­yan gü­neş ener­ji sis­tem­le­ri:  Bun­la­rın pe­ri­yo­dik ba­kım­la­rı mut­la­ka ya­pıl­ma­lı­dır. An­tif­riz ve­ya de­po üze­rin­de­ki ka­pak rüz­ga­rın et­ki­siy­le aşa­ğı dü­şe­bi­lir.Da­ha da önem­li­si; kı­şın do­nan gü­neş ener­ji sis­te­mi bo­ru­la­rı pat­la­tın­ca alt kat­la­rı su ba­sa­bi­lir. Priz­ler­den, avi­ze­ler­den su ak­ma­ya baş­lar. Ge­ce tu­va­le­te git­mek için uya­nan ço­cuk ve­ya bü­yük bil­me­den düğ­me­ye do­ku­nun­ca elek­trik akı­mı­na ka­pı­la­bi­lir. Bu­nun için; bi­zim ka­zan­cı­mız kom­şu­nun mad­di, ma­ne­vi kay­bı­na as­la se­bep ol­ma­ma­lı­dır. Kom­şu­la­rın za­rar gör­me­me­si için pe­ri­yo­dik ba­kı­mı ya­pıl­ma­lı­dır.
* Ha­va­lan­dır­ma ve­ya ba­ca üze­rin­de­ki ka­pak­lar: Ha­va­lan­dır­ma ve­ya ba­ca üze­rin­de bu­lu­nan yağ­mur­luk­la­ra dik­kat edil­me­li­dir. Za­man­la yıp­ra­nır ve­ya kay­nak­la­rı ko­pa­bi­lir 
* Ki­re­mit­ler: Ça­tı ta­mi­ra­tı son­ra­sı; kul­la­nıl­ma­yan ba­ca üze­rin­de, ba­ca ke­nar­la­rın­da ve­ya ça­tı or­ta­la­rın­da bı­ra­kı­lan  tek türk kı­rık ki­re­mit­ler bü­yük teh­li­ke ya­rat­mak­ta­dır.
* Ça­tı­da­ki elek­trik: Açık unu­tul­ma­ma­lı. Da­ha doğ­ru­su ça­tı da elek­trik hat­tı ol­ma­ma­lı.
* Ça­tı te­miz­li­ği: Ça­tı da­ima te­miz ol­ma­lı.Ya­nı­cı mal­ze­me ko­nul­ma­ma­lı. Ka­pı­sı ki­lit­li tu­tu­lup, gi­ril­mez ya­zıl­ma­lı. El fe­ne­ri bu­lun­ma­lı.
* Tah­ta­lar: Bil­has­sa es­ki ev­le­rin ça­tı sa­çak­la­rın­dan sar­kan tah­ta­lar bü­yük teh­li­ke ya­rat­mak­ta­dır. Ba­zen şe­hir mer­ke­zin­de de bu du­ru­mu gör­mek­te­yiz.
* An­ten­ler: Ça­tı­lar­da, bal­kon­lar­da bu­lu­nan ça­nak ve­ya nor­mal an­ten­ler sağ­lam bir şe­kil­de mon­taj edil­me­li ve pe­ri­yo­dik ba­kı­mı ya­pıl­ma­lı­dır.
* Do­ğal­gaz ba­ca­la­rı: Sağ­lam ola­rak mon­ta­jı ya­pıl­ma­lı ve pe­ri­yo­dik kon­trol edil­me­li­dir.
* Ça­tı ka­pak­la­rı: Bü­yük bir fır­tı­na­da uç­ma­ma­sı için ge­re­kir­se ça­tı için­den sa­bit­len­me­li. Ça­tı üze­rin­de unu­tul­ma­ma­lı­dır.
* Yağ­mur su­yu oluk­la­rı: Sağ­lam ola­rak mon­taj edil­me­li ve uzak­tan da ol­sa kon­tro­lü ya­pıl­ma­lı­dır.
* Ça­tı­lar­da­ki rek­lam pa­no­la­rı: Sağ­lam ola­rak mon­taj edil­me­li ve pe­ri­yo­dik kon­tro­lü ya­pıl­ma­lı­dır. Özel­lik­le fır­tı­na­lar­da iş­lek cad­de­le­re dü­şe­bi­lir.
* Ça­tı­da ça­lı­şan us­ta­lar, iş­çi­ler: Ça­tı ta­mi­ra­tın­da ve­ya di­ğer iş­ler do­lay­sıy­la ça­tı­ya çı­kan in­san­lar çok dik­kat et­me­li. Ted­bi­ri el­den bı­rak­ma­ma­lı. Biz alış­kı­nız bir şey ol­maz ye­ri­ne, her an ola­bi­lir di­ye dü­şün­me­li. Çün­kü ''in­san­la­rı fe­la­ke­te uğ­ra­tan bil­me­dik­le­ri de­ğil, bil­dik­le­ri­ni san­dık­la­rı­dır''
* Ça­tı­lar­da­ki buz küt­le­le­ri: Özel­lik­le okul­la­rın, res­mi ku­rum­la­rın du­var­la­rı­na 'SA­ÇAK AL­TIN­DA DUR­MA­YI­NIZ'  uya­rı­sı ya­zıl­ma­lı. Bil­has­sa kı­şın sa­çak al­tın­dan yü­rür­ken dik­kat­li olun­ma­lı. Ba­sit ted­bir ola­rak şap­ka, be­re ta­kıl­ma­sı fay­da­lı ola­bi­lir.
* Ça­tı­da­ki kar küt­le­le­ri: Aşı­rı ya­ğan ka­rın be­lir­li bir za­man son­ra top­tan aşa­ğı düş­me­si. Dü­şer­ken de ba­ca dil­be­rin­de olan faz­la ki­re­mit­le­ri çek­me­si. Ça­tı üs­tün­de dö­kün­tü ol­ma­ma­lı­dır.
* Kli­ma­lar: Bi­na dış du­va­rı­na mon­taj­lan­mış  kli­ma­la­rın pe­ri­yo­dik kon­tro­lü ya­pıl­ma­lı­dır.
* Bal­kon cam­la­rı ve­ya pen­ce­re­ler: Fır­tı­na­lı, rüz­gar­lı ha­va­lar­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır.Çar­pıp kı­rı­la­rak aşa­ğı dü­şe­bi­lir.
* İs­ke­le­ler: Bu­ra­da ça­lı­şan in­san­lar en ufak gü­ven­lik ted­bi­ri­ni ih­mal et­me­me­li­dir.Bil­has­sa cep te­le­fo­nu kul­la­nır­ken dik­kat edil­me­li. Gay­ri ih­ti­ya­ri ya­pa­ca­ğı­mız bir ha­ta­nın fa­tu­ra­sı­nı ca­nı­mız­la öde­ye­bi­li­riz.
* Ça­tı­ya mal­ze­me çek­me ka­bi­ni:  Çok dik­kat­li olun­ma­lı, in­şat­la­rın et­ra­fın­da mut­la­ka gü­ven­lik şe­ri­di vb. bu­lun­ma­lı.Ba­zen yu­ka­rı­dan dü­şe­bil­mek­te­dir.
* Bal­kon­da­ki mal­ze­me­ler: Çi­çek sak­sı­la­rı  - LPG tüp­le­ri - se­ma­ver vb. bun­lar bal­kon kö­şe de­mir­le­ri üze­ri­ne rast ge­le ko­nu­la­bil­mek­te ve rüz­gar­da ve­ya ço­cuk­la­rın do­kun­ma­sıy­la aşa­ğı dü­şe­bil­mek­te­dir.Ve­ya alev­le­nen pik­nik tü­pü bal­kon­dan aşa­ğı atıl­mak­ta­dır.Ki­me denk ge­lir­se…
* Bal­ko­na ası­lan ha­lı­lar: Bal­kon de­mi­ri­nin üze­ri­ne ha­lı ası­lıp, düş­me­sin di­ye üze­ri­ne san­dal­ye ko­nul­mak­ta­dır.Bu da rüz­gar­da ve­ya ço­cuk­la­rın do­kun­ma­sıy­la aşa­ğı dü­şe­bil­mek­te­dir.

 

Öze­tin öze­ti: ''Ça­tı gü­ven­li­ği için kü­çük kü­çük ted­bir al­mak­tan çe­kin­me­yi­niz. Zi­ra bü­yük bü­yük ge­mi­le­ri kü­çük kü­çük de­lik­ler ba­tı­rır. Aman sen­de bir şey ol­maz der­se­niz, bir­de olur­sa yol­dan ge­çen ma­sum in­san­la­rı ye­re ya­tı­rır.'' Bu ne­den­le; za­rar gör­me­mek ve ver­me­mek için gör­dü­ğü­müz olum­suz­luk­la­rı so­rum­lu­la­ra mut­la­ka bil­di­re­lim. Ne der­si­niz?

YORUM EKLE