Ölçer Elektrik yeni yerinde

İs­ma­il Göç­mez’in sa­hi­bi ol­du­ğu Öl­çer Elek­trik, Çep­ni Ma­hal­le­si Hı­dır­lık Cad­de­si nu­ma­ra 55’te­ki ye­ni ye­rin­de hiz­me­te gir­di.

Ölçer Elektrik yeni yerinde

RE­CEP ME­BET
İs­ma­il Göç­mez’in sa­hi­bi ol­du­ğu Öl­çer Elek­trik, Çep­ni Ma­hal­le­si Hı­dır­lık Cad­de­si nu­ma­ra 55’te­ki ye­ni ye­rin­de hiz­me­te gir­di.
Da­ha ön­ce Taş­han Cad­de­si nu­ma­ra 77’de hiz­met ve­ren Öl­çer Elek­trik, ye­ni ad­re­sin­de fa­ali­yet gös­ter­me­ye baş­la­dı.
Hiz­met­le­ri hak­kın­da bil­gi­ler ve­ren İs­ma­il Göç­mez, “Tec­rü­be­li kad­ro­muz­la al­çak ve or­ta ge­ri­lim elek­trik te­si­si ku­ru­lu­mu, tra­fo mon­ta­jı ve oto­ma­tik ku­man­da baş­ta ol­mak üze­re tüm fab­ri­ka iş­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz” de­di.
Top­tan ve pe­ra­ken­de elek­trik mal­ze­me­si sa­tı­şı da yap­tık­la­rı­nı ha­tır­la­tan Göç­mez, “Tüm müş­te­ri­le­ri­mi­zi ye­ni ad­re­si­mi­ze bek­li­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER