23
Haz 2018
İki Seçenek Var!

Evet iki se­çe­nek var! İl­ki; ben­zer­lik­le­rin ve or­tak de­ğer­le­rin öne çı­ka­rı­la­rak bir­lik ol­mak, güç­bir­li­ği yap­mak ve bir­lik­te ya­şa­ma ar­zu­su­nu güç­len­di­re­rek yük­sek ya­şam stan­dar­la­rı­na...

MAKALEYİ OKU
31
Mayıs 2018
Gezide Kaybolmak!

Yi­ne bir 27 Ma­yıs'ta­yız… Do­ğal ola­rak gü­ne an­lam ka­tan o gün­de ya­şa­nan­lar­dır. Ya­şa­nan; bi­rey ve top­lum için, in­san ve in­san­lık için de­ğer­liy­se, o gün de de­ğer­li­dir ve in­san üze­rin­de...

MAKALEYİ OKU
25
Mayıs 2018
Antalya'nın Bir Güzel Adası

An­tal­ya'dan Ke­mer'e gi­der­ken ve­ya Ke­mer'den An­tal­ya'ya dö­nüş­te An­tal­ya gi­ri­şin­de ha­re­ket ha­lin­dey­ken bi­le "bir di­lim pas­ta" gi­bi kü­çük ve çe­ki­ci bir ada­cık gö­rür­sü­nüz....

MAKALEYİ OKU
23
Mayıs 2018
Üniversitenin Sinerjik Etkisi - 3

Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Ger­çe­ği - 3 An­tal­ya'nın en önem­li yük­se­köğ­re­tim ku­ru­mu olan Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Yük­se­köğ­re­tim Ka­nu­nu'nun çı­ka­rıl­dı­ğı ay­nı yıl­da, 1982...

MAKALEYİ OKU
22
Mayıs 2018
Üniversitenin Sinerjik Etkisi - 2

Dün­ya­ya ba­kış ve il­gi ala­nı iti­ba­riy­le üni­ver­si­te ile ye­re­lin pen­ce­re­si fark­lı mec­ra­la­ra açıl­sa da, yur­ti­çi ve yurt­dı­şın­da ye­rel ile üni­ver­si­te­nin bu­luş­tu­ğu çok ba­şa­rı­lı...

MAKALEYİ OKU
21
Mayıs 2018
Üniversitenin Sinerjik Etkisi - 1

Son yıl­lar­da üni­ver­si­te top­lum iliş­ki­le­ri kap­sa­mın­da ye­rel top­lum­la üni­ver­si­te­le­rin bu­luş­tu­rul­ma­sı, ye­rel ve böl­ge­sel ge­liş­me­ye yük­se­köğ­re­ti­min kat­kı­sı­nın ar­tı­rıl­ma­sı,...

MAKALEYİ OKU
10
Mayıs 2018
Halkın Vizyonu ve Koltuk Kapmaca!

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ku­ru­lu­şun­dan 23 yıl son­ra çok par­ti­li ha­ya­ta geç­ti. İlk dö­nem­de or­ta­ya ko­nu­lan mua­sır me­de­ni­ye­te ulaş­mak ül­kü­sü dün­den bu­gü­ne top­lu­mu sa­rıp sar­ma­la­dı....

MAKALEYİ OKU
03
Mayıs 2018
Başkanlığın Götüreceği Süreç!

Ge­çen yıl "Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sis­te­mi" re­fe­ran­du­mu ön­ce­si "Baş­kan­lı­ğa Gö­tü­ren Sü­reç!" baş­lık­lı bir ya­zı ka­le­me al­mış "Dü­şün­dük mü hiç! Aca­ba ne­den gün­de­min tam or­ta­sın­da...

MAKALEYİ OKU
01
Mayıs 2018
Zihin Kestiren Sistemler

Bi­li­şim tek­no­lo­ji­sin­de­ki bi­lim kay­nak­lı ge­liş­me­ler bir yan­dan uç­suz bu­cak­sız bir di­ji­tal dün­ya­nın ka­pı­sı­nı tüm in­san­lık için ara­lı­yor­ken, di­ğer ta­raf­tan duy­gu­sal ya da iç...

MAKALEYİ OKU
21
Nis 2018
Kırın Örtülü Zenginliği

Adım at­tı­ğım ve­ya ula­şa­ma­dı­ğım her nok­ta­sı­nı sev­di­ğim gü­zel ül­ke­min çok sev­di­ğim An­tal­ya'sın­da ya­şa­ma­ya ve Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si'nde gö­rev yap­ma­ya baş­la­ya­lı...

MAKALEYİ OKU