15
Eyl 2018
Kötüyü Bertaraf Etme Reçetesi

Gü­nü­müz iş dün­ya­sın­da kla­sik yö­ne­tim yön­tem­le­ri ye­ri­ni çağ­daş yö­ne­tim ku­ram­la­rı­na bı­rak­mış bu­lu­nu­yor.  Çağ­daş ku­ram­lar çer­çe­ve­sin­de or­ta­ya ko­nu­lan top­lam ka­li­te,...

MAKALEYİ OKU
12
Eyl 2018
Küresel Isınma İnsanlık İçin Tehdit mi? - 2

Kü­re­sel ısın­ma­nın ta­rım ve  gı­da çev­re üze­ri­ne et­ki­le­ri Kü­re­sel ısın­ma­nın et­ki­siy­le 2050 yı­lı­na ka­dar bit­ki ve hay­van tür­le­ri­nin dört­te bi­ri ya da 1 mil­yon­dan faz­la­sı­nın...

MAKALEYİ OKU
12
Eyl 2018
Küresel Isınma İnsanlık İçin Tehdit mi? - 1

Bu ya­zı­mız­da ge­nel ka­bul gör­müş ha­liy­le in­san­lık için bir teh­dit olan Kü­re­sel İk­lim De­ği­şik­li­ği ko­nu­su­nu ele al­mak is­te­dim.  Bi­lin­di­ği gi­bi Dün­ya Gı­da ve Ta­rım Ör­gü­tü...

MAKALEYİ OKU
04
Eyl 2018
Bir Osmanlı Güzeli “Cumalıkızık”

Hep de­riz ya; "bir baş­ka­dır be­nim mem­le­ke­tim!". Ha­ki­ka­ten do­ğu­dan ba­tı­ya, ku­zey­den gü­ne­ye her böl­ge­si bir baş­ka gü­zel­dir, Tür­ki­ye'mi­zin. Ta­şı top­ra­ğı, to­zu yap­ra­ğı, su­yu...

MAKALEYİ OKU
27
Ağu 2018
Kaos Tellalları!

Hop otu­rup, hop kalk­ma­mı­zı, bir­bi­ri­miz­le yan göz­le bak­ma­mı­zı, bir­bi­ri­mi­zi çe­kiş­tir­me­mi­zi, kav­ga et­me­mi­zi, or­ta­ya atı­lan su­ni ka­os pla­nı­nın bir par­ça­sı, hat­ta ba­şa­ra­bi­lir­ler­se...

MAKALEYİ OKU
14
Ağu 2018
Bedirhan Bebek!

Ma­sum­du!  İs­mi­nin an­la­mı gi­bi "ile­ri­yi gö­ren bir ay­dın ve li­der" ola­cak­tı. Mi­nik el­le­riy­le ka­lem tu­ta­cak,  Gü­zel göz­le­riy­le dün­ya­yı oku­ya­cak, ya­za­cak­tı. Ko­şa­cak, oy­na­ya­cak...

MAKALEYİ OKU
23
Haz 2018
İki Seçenek Var!

Evet iki se­çe­nek var! İl­ki; ben­zer­lik­le­rin ve or­tak de­ğer­le­rin öne çı­ka­rı­la­rak bir­lik ol­mak, güç­bir­li­ği yap­mak ve bir­lik­te ya­şa­ma ar­zu­su­nu güç­len­di­re­rek yük­sek ya­şam stan­dar­la­rı­na...

MAKALEYİ OKU
31
Mayıs 2018
Gezide Kaybolmak!

Yi­ne bir 27 Ma­yıs'ta­yız… Do­ğal ola­rak gü­ne an­lam ka­tan o gün­de ya­şa­nan­lar­dır. Ya­şa­nan; bi­rey ve top­lum için, in­san ve in­san­lık için de­ğer­liy­se, o gün de de­ğer­li­dir ve in­san üze­rin­de...

MAKALEYİ OKU
25
Mayıs 2018
Antalya'nın Bir Güzel Adası

An­tal­ya'dan Ke­mer'e gi­der­ken ve­ya Ke­mer'den An­tal­ya'ya dö­nüş­te An­tal­ya gi­ri­şin­de ha­re­ket ha­lin­dey­ken bi­le "bir di­lim pas­ta" gi­bi kü­çük ve çe­ki­ci bir ada­cık gö­rür­sü­nüz....

MAKALEYİ OKU
23
Mayıs 2018
Üniversitenin Sinerjik Etkisi - 3

Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Ger­çe­ği - 3 An­tal­ya'nın en önem­li yük­se­köğ­re­tim ku­ru­mu olan Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Yük­se­köğ­re­tim Ka­nu­nu'nun çı­ka­rıl­dı­ğı ay­nı yıl­da, 1982...

MAKALEYİ OKU