07
Nis 2018
Marka Olmak ya da Olmamak!

Ti­ca­ri ha­yat­ta kal­ma­nın öne­mi­nin far­kın­da olan­lar için mar­ka ol­mak, mar­ka oluş­tur­mak ol­maz­sa ol­maz­dır!  Çün­kü mar­ka­laş­mak pa­za­ra gir­mek ve pa­zar­da­ki ra­kip­ler­le mü­ca­de­le­de...

MAKALEYİ OKU
15
Mar 2018
Hakikaten "Ne işimiz var Afrin'de!"

Tür­ki­ye in­san­lı­ğın vi­cda­nı ve se­si ol­du­ğu­nu, sar­sıl­maz ka­le­si ol­du­ğu­nu ka­dim ta­ri­hin­de hep gös­ter­miş­ti ve bu­gün ise yi­ne güç­lü şe­kil­de gös­te­ri­yor. Bu uğur­da tek ba­şı­na...

MAKALEYİ OKU