08
Ara 2018
Türkiye Su Zengini mi?

Genel olarak yazılarımızda bilim yapma ve teknoloji üretim kabiliyetinin çok önemli olduğundan bahisle kalkınmada insan faktörünü ilk sıraya koymak gerektiğini ifade eder, insan kaynaklarının doğal kaynak zenginliğinden daha önemli olduğuna...

MAKALEYİ OKU
30
Kas 2018
2019 Türkiye ve Dünyada Çorum Yılı!

Türkiye insanlık için doğal, kültürel ve tarihsel bakımdan hazine değerinde eserlere sahip bir coğrafyayı ifade ediyor. Söze konu değerleriyle Türkiye, kitle turizminde bir cazibe merkezi olmanın yanısıra son yıllarda uluslarası kültür...

MAKALEYİ OKU
09
Kas 2018
Ulusal Ekonomiler ve Küresel Şirketler

Son yıllarda uluslararası düzeyde tartışılan konular arasında; araştırma-geliştirme, teknoloji üretimi ve yaygınlaştırılması, insan kaynakları ve kalkınma ilişkisi, markalaşma ve küresel şirketlerin büyüklükleri ve etkileri yer alıyor....

MAKALEYİ OKU
30
Eki 2018
Araştırma ve Geliştirme Politikaları

AR-GE, ya­ni araş­tır­ma ve ge­liş­tir­me; il­gi gös­te­ril­di­ğin­de, kay­nak ay­rıl­dı­ğın­da ve ta­bi ki ni­te­lik­li in­san kay­na­ğıy­la bu­luş­tu­rul­du­ğun­da ve tüm bun­lar doğ­ru po­li­ti­ka­lar­la...

MAKALEYİ OKU
15
Eki 2018
Astronot yada Çiftçi Olmak!

Bir­kaç ay ön­ce ay­lık bir kül­tür ve ta­rım der­gi­si adı­na ne­za­ket­le ka­le­me alın­mış bir me­saj al­dım. Der­gi­nin ye­ni sa­yı­sı­nın ka­pak ko­nu­su ile il­gi­li ola­rak il­gi­li bir ma­ka­le­mi­zi...

MAKALEYİ OKU
06
Eki 2018
Halep'te Savaş, Bilim, Medeniyet!

Asis­tan­lık yıl­la­rı­mız­da "Bil­gi ve İle­ti­şim Yö­ne­ti­mi (In­for­ma­ti­on and Com­mu­ni­ca­ti­on Ma­na­ge­ment)" ko­nu­lu bir kur­sa ka­tı­la­rak dört haf­ta kal­mış v o za­man ya­kın­dan ta­nı­mış­tım...

MAKALEYİ OKU
15
Eyl 2018
Kötüyü Bertaraf Etme Reçetesi

Gü­nü­müz iş dün­ya­sın­da kla­sik yö­ne­tim yön­tem­le­ri ye­ri­ni çağ­daş yö­ne­tim ku­ram­la­rı­na bı­rak­mış bu­lu­nu­yor.  Çağ­daş ku­ram­lar çer­çe­ve­sin­de or­ta­ya ko­nu­lan top­lam ka­li­te,...

MAKALEYİ OKU
12
Eyl 2018
Küresel Isınma İnsanlık İçin Tehdit mi? - 2

Kü­re­sel ısın­ma­nın ta­rım ve  gı­da çev­re üze­ri­ne et­ki­le­ri Kü­re­sel ısın­ma­nın et­ki­siy­le 2050 yı­lı­na ka­dar bit­ki ve hay­van tür­le­ri­nin dört­te bi­ri ya da 1 mil­yon­dan faz­la­sı­nın...

MAKALEYİ OKU
12
Eyl 2018
Küresel Isınma İnsanlık İçin Tehdit mi? - 1

Bu ya­zı­mız­da ge­nel ka­bul gör­müş ha­liy­le in­san­lık için bir teh­dit olan Kü­re­sel İk­lim De­ği­şik­li­ği ko­nu­su­nu ele al­mak is­te­dim.  Bi­lin­di­ği gi­bi Dün­ya Gı­da ve Ta­rım Ör­gü­tü...

MAKALEYİ OKU
04
Eyl 2018
Bir Osmanlı Güzeli “Cumalıkızık”

Hep de­riz ya; "bir baş­ka­dır be­nim mem­le­ke­tim!". Ha­ki­ka­ten do­ğu­dan ba­tı­ya, ku­zey­den gü­ne­ye her böl­ge­si bir baş­ka gü­zel­dir, Tür­ki­ye'mi­zin. Ta­şı top­ra­ğı, to­zu yap­ra­ğı, su­yu...

MAKALEYİ OKU