Katkıda bulunanlara plaket

Ço­rum Be­şik­taş­lı­lar Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan Der­nek bi­na­sı­nın ya­pı­mı­na kat­kı­da bu­lu­nan­la­ra te­şek­kür pla­ke­ti ve­ril­di.

Katkıda  bulunanlara  plaket

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ço­rum Be­şik­taş­lı­lar Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan Der­nek bi­na­sı­nın ya­pı­mı­na kat­kı­da bu­lu­nan­la­ra te­şek­kür pla­ke­ti ve­ril­di. Be­şik­taş Ku­lü­bü Baş­ka­nı Fik­ret Or­man’ın ka­tıl­dı­ğı if­tar prog­ra­mı so­nun­da dü­zen­le­nen pla­ket tö­re­nin­de Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, TSO Mec­lis Baş­ka­nı Erol Ka­ra­daş ile bir­lik­te Ömer Ba­la­ban, Ah­met Emin Ah­lat­cı, Do­ğan Kes­kin, Di­rek­san AŞ ve Der­nek Baş­ka­nı Ab­dul­lah Ateş’e pla­ket­le­ri­ni Baş­kan Fik­ret or­man ver­di

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER