Trabzon taktiğini çalıştılar

Ya­rın se­zo­nun ilk dep­las­man ma­çın­da 1461 Trab­zon ile kar­şı­la­şa­cak olan Ço­rum Be­le­di­yes­por dün yap­tı­ğı tak­tik ça­lış­ma ile bu zor­lu kar­şı­laş­ma­nın ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­dı.

Trabzon taktiğini çalıştılar

HA­RUN AK­KA­YA
Ya­rın se­zo­nun ilk dep­las­man ma­çın­da 1461 Trab­zon ile kar­şı­la­şa­cak olan Ço­rum Be­le­di­yes­por dün yap­tı­ğı tak­tik ça­lış­ma ile bu zor­lu kar­şı­laş­ma­nın ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­dı.
Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kı­mın dün sa­at 15.30’da Te­sis sa­ha­sın­da ya­pı­lan an­tren­ma­na ka­sı­ğın­dan sa­kat­lı­ğı bu­lu­nan Ba­rış dı­şın­da tüm fut­bol­cu­lar ka­tıl­dı­lar. Isın­ma ha­re­ket­le­ri ile baş­la­yan an­tren­man dar alan­da pas ve ar­dın­dan tak­tik ça­lış­ma ile de­vam et­ti.

Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han tak­tik ça­lış­ma sı­ra­sın­da Trab­zon ta­kı­mı­nın hız­lı adam­la­ra sa­hip ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek çı­kar­ken top kap­tır­ma­la­la­rı ve konr­to­lü el­le­rin­de bu­lun­dur­ma­la­rı is­te­di.
Ka­nat var­yos­yan­la­rı ile de­vam eden an­tren­man çift ka­le maç ile so­na er­di. Ço­rum Be­le­di­yes­por’da fut­bol­cu­la­rın ol­duk­ça tem­po­lu ve is­tek­li ol­ma­la­rı tek­nik he­ye­ti mut­lu et­ti.
Ço­rum Be­le­di­yes­por bu ça­lış­ma ile 1461 Trab­zon ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­dı.

Kadro açıklandı
Ço­rum Be­le­di­yes­por’da ya­rın oy­na­na­cak 1461 Trab­zon ma­çı­nın 18 ki­şi­lik kad­ro­su açık­lan­dı. Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han dün ya­pı­lan tak­tik ça­lış­ma­nın ar­dın­dan Trab­zon ma­çı­nın 18 ki­şi­lik kad­ro­su­nu açık­la­dı.
1461 Trab­zon ma­çı­nın kad­ro­sun­da Onur Te­kin, Onur­can Pi­ri, Sa­met, Mü­min Ta­lip, Akın, Fer­di, Eş­ref, Er­tuğ­rul, Oğuz­han, Ni­za­met­tin Emir­han, Fa­tih, Ke­rem, Mi­ka­il, Em­rah,  Fah­ri Eren, Em­re, Ya­kup ve Kı­vanç

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER