Avantaj Dünyası ve Park19’da kampanya

Avan­taj Dün­ya­sı ve Park19 Alış­ve­riş Mer­kez­le­ri, okul se­zo­nu­na özel in­di­rim kam­pan­ya­sı dü­zen­le­di. 

Avantaj Dünyası ve Park19’da kampanya

RE­CEP ME­BET
Avan­taj Dün­ya­sı ve Park19 Alış­ve­riş Mer­kez­le­ri, okul se­zo­nu­na özel in­di­rim kam­pan­ya­sı dü­zen­le­di. 

Kam­pan­ya hak­kın­da bil­gi ve­ren fir­ma sa­hi­bi Er­gül Ka­ra­göz, tüm okul mal­ze­me­le­rin­de ca­zip in­di­rim­ler uy­gu­la­dık­la­rı­nı du­yur­du.
‘Ara­dı­ğı­nız Her­şey Bu­ra­da’ slo­ga­nı ile hiz­met ve­ren ma­ğa­za­la­rı­nın ka­çı­rıl­ma­ya­cak fır­sat­lar sun­du­ğu­nu be­lir­ten Er­gül Ka­ra­göz, tüm Ço­rum­lu­lar’ı de­vam eden in­di­rim­ler­den ya­rar­lan­ma­ya bek­le­dik­le­ri­ni söy­le­di. İn­di­rim­li ürün­le­rin stok­lar­la sı­nır­lı ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Ka­ra­göz, kam­pan­ya­la­rı hak­kın­da de­tay­lı bil­gi edin­mek ve okul alış­ve­ri­şi fır­sat­la­rın­dan fay­da­lan­mak is­te­yen her­ke­si Ka­ra­ke­çi­li Ma­hal­le­si Azap Ah­met So­kak (Hür­ri­yet Par­kı ar­ka­sı)’ta­ki ma­ğa­za­la­rı­na da­vet et­ti.

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2018, 16:29
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER