ÇFK’dan iki ayrı etkinlik

Ço­rum Fo­toğ­raf Ku­lü­bü Der­ne­ği (ÇFK) üye­le­ri­ne yö­ne­lik haf­ta so­nu iki ay­rı et­kin­lik dü­zen­le­di.

ÇFK’dan iki ayrı etkinlik

ÇFK üye­le­ri­nin bir bö­lü­mü Düz­ce'de­ki Me­len Ça­yı üze­rin­de hem raf­ting yap­tı hem de do­ğa fo­toğ­raf­la­rı çek­ti. İkin­ci grup ise Sam­sun Ve­zir­köp­rü'de­ki do­ğa ha­ri­ka­sı Şa­hin­ka­ya Kan­yo­nu'nda bir­bi­rin­den gü­zel ka­re­ler ya­ka­la­mak için dek­lan­şö­re bas­tı. 


Yap­tık­la­rı ge­zi­ler hak­kın­da açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan ÇFK Ba­sın Söz­cü­sü Fa­toş Ay­kaç, ÇFK'nin yaz bo­yun­ca fo­toğ­raf ge­zi­le­ri­ne de­vam ede­ce­ği­ni söy­le­di. İlk gru­bun Ve­zir­köp­rü'de­ki do­ğa ha­ri­ka­sı Şa­hin­bey Kan­yo­nu ve çev­re­si­ni hem fo­toğ­raf­la­dı­ğı­nı ifa­de eden Ay­kaç, "Hem fo­toğ­raf çe­ki­yo­ruz hem de do­ya do­ya gez­me im­ka­nı bu­lu­yo­ruz. Ta­til­ci ve tu­rist­le­rin ya­nı sı­ra ad­re­na­lin tut­ku­nu spor­cu­la­rın da sık uğ­rak yer­le­ri ara­sın­da yer alan Şa­hin­ka­ya Kan­yo­nu, böl­ge­nin en göz­de me­kan­la­rın­dan bi­ri­si du­ru­mun­da. Biz de ar­ka­daş­la­rı­mız­dan ge­len ta­lep­ler doğ­rul­tu­sun­da bu böl­ge­ye bir ge­zi dü­zen­le­dik. Son de­re­ce ke­yif­li ge­çen ge­zi­de kan­yo­nun ya­nı sı­ra böl­ge­de­ki köy­ler­de de çok gü­zel fo­toğ­raf­lar çek­tik." de­di. 
Dö­nüş yo­lun­da Ve­zir­köp­rü'ye de uğ­ra­dık­la­rı­nı be­lir­ten ÇFK Ba­sın Söz­cü­sü Fa­toş Ay­kaç, Ve­zir­köp­rü'de­ki ta­ri­hi ya­pı­la­rı da ya­kın­dan gör­dük­le­ri­ni söy­le­di. Ta­ri­hi Ve­zir­köp­rü ev­le­ri­nin ya­nı sı­ra Be­des­ten'i de gez­me im­ka­nı bul­duk­la­rı­nı kay­de­den Ay­kaç, Be­des­ten içe­ri­sin­de yer alan ve Ve­zir­köp­rü se­ma­ve­ri ile dem­le­dik­le­ri ça­yı ÇFK üye­le­ri­ne ik­ram eden Üç­ler Res­to­ran sa­hip­le­ri­ne mi­sa­fir­per­ver­lik­le­ri için te­şek­kür et­ti.

ME­LEN ÇA­YI’NDA AD­RE­NA­LİN YA­ŞA­DI­LAR

ÇFK'nın or­ga­ni­zas­yo­nu ile bu yıl da Me­len Ça­yın­da raf­ting or­ga­ni­zas­yo­nu­na ka­tı­lan ÇFK üye­le­ri he­ye­ca­nın do­ru­ğu­na ulaş­tı. Geç­ti­ği­miz yıl­lar­da da raf­ting yap­mak ve do­ğa yü­rü­yü­şü­ne ka­tıl­mak ama­cıy­la böl­ge­ye git­tik­le­ri­ni ha­tır­la­tan ÇFK Ba­sın Söz­cü­sü Fa­toş Ay­kaç, ka­tı­lı­mın çok yo­ğun ol­du­ğu ge­zi­de bol bol do­ğa fo­toğ­ra­fı çek­me im­ka­nı bul­duk­la­rı­nı da söz­le­ri­ne ek­le­di. 

DER­NEK ÜYE­LE­Rİ GE­Zİ­LER­DEN MEM­NUN
ÇFK ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ge­zi­le­re ka­tı­lan der­nek üye­le­ri bu tür ge­zi­le­re ka­tıl­mak­tan duy­duk­la­rı mem­nu­ni­ye­ti ifa­de et­ti. Şa­hin­ka­ya Kan­yo­nu’nu ge­zen der­nek üye­le­rin­den Su­zan Genç­bo­ya­cı, ÇFK ai­le­si­ne yak­la­şık bir yıl ön­ce ka­tıl­dı­ğı­nı, bu sü­re içe­ri­sin­de hem fo­toğ­raf çek­me tek­nik­le­riy­le il­gi­li ken­di­ni ge­liş­tir­di­ği­ni hem de ye­ni yer­le­ri gez­me ve ta­nı­ma im­ka­nı bul­du­ğu­nu söy­le­di. 
Tü­lay Ka­ra­ağaç da or­ga­ni­zas­yon­lar­dan do­la­yı ÇFK yö­ne­ti­ci­le­ri­ne te­şek­kür ede­rek tüm do­ğa se­ver­le­ri ve fo­toğ­ra­fa gö­nül ve­ren­le­ri ge­zi­le­re da­vet et­ti.(Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER