‘Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor’

Ço­rum Be­le­di­ye­si’nin, va­tan­daş­la­ra hiz­met gö­tür­mek için ge­ce gün­düz ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dür­dü­ğü be­lir­til­di. 

‘Ekiplerimiz gece  gündüz çalışıyor’

Be­le­di­ye Ba­sın Bi­ri­min­den ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, Be­le­di­ye Su ve Ka­na­li­zas­yon Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri ge­ce sa­at­le­rin­de iç­me su­yu şe­be­ke hat­tın­da ya­pı­lan ba­kım ona­rım ça­lış­ma­la­rı­nı kı­sa sü­re içe­ri­sin­de ta­mam­lı­yor. İç­me su­yun­da mey­da­na ge­len arı­za­lar va­tan­da­şın mağ­du­ri­yet ya­şa­ma­ma­sı için anın­da gi­de­ri­li­yor. 

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Fev­zi Çak­mak Cad­de­si üze­rin­de ge­ce geç sa­at­le­re ka­dar de­vam eden ça­lış­ma­nın be­lir­ti­len sü­re­den ön­ce ta­mam­lan­dı­ğı­nı ifa­de ede­rek, şeh­rin bir­çok nok­ta­sın­da su ve ka­na­li­zas­yon ekip­le­ri­miz, yol ba­kım ve as­falt ekip­le­ri­miz, te­miz­lik ve park ve bah­çe­ler ekip­le­ri­miz 24 sa­at esa­sı­na gö­re ara­lık­sız ça­lış­tı­ğı­nı be­lirt­ti.  

Baş­kan Gül, “Ama­cı­mız va­tan­da­şı­mı­za en sağ­lık­lı, hız­lı ve ka­li­te­li şe­kil­de hiz­met ve­re­bil­mek. Bu­nun için­de ekip­le­ri­miz ge­ce gün­düz ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Şeh­ri­mi­zin en önem­li nok­ta­la­rın­dan bi­ri­si olan Fev­zi Çak­mak Cad­de­si gi­ri­şin­de­ki iç­me su­yu şe­be­ke hat­tın­da yap­tı­ğı­mız ye­ni­le­me ça­lış­ma­sı­nı ekip­le­ri­miz kı­sa sü­re içe­ri­sin­de ta­mam­la­dı. Ya­pı­lan ça­lış­ma ile Ço­rum Sa­na­yi Si­te­si içe­ri­sin­den ge­çen su hat­tı­nı ip­tal et­ti. Bu hat ye­ri­ne içe su­yu­nu hat üze­rin­den ver­me­ye baş­la­dık. Ge­ce sa­at 22.00'de baş­la­yan ça­lış­ma­yı, ön­gö­rü­len sa­at­ten ön­ce ta­mam­la­dık. Hi­tit Üni­ver­si­te­si Erol Ol­çok Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si baş­ta ol­mak üze­re Fev­zi Çak­mak Cad­de­si ve So­kak­la­rı, İs­ki­lip Yo­lu Sol Kı­sım, An­ka­ra Yo­lu Sağ ve Sol Kı­sım­lar ile Nec­met­tin Er­ba­kan Cad­de­si ve So­kak­la­rı­na su ver­me iş­le­mi­ni ta­mam­la­dık. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın mağ­du­ri­ye­ti­ne as­la mü­sa­ade et­mi­yo­ruz. Me­sai mef­hu­mu gö­zet­mek­si­zin ça­lı­şan bü­tün ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­mı­za te­şek­kür edi­yo­rum" de­di.

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER