Hemşehrimizden ‘Nezih Bir Film’

Ço­rum­lu hem­şeh­ri­miz se­na­rist ve oyun­cu Ah­met İl­ker Oku­muş’un se­nar­yo­su­nu yaz­dı­ğı ‘Ne­zih Bir Film’ Tür­ki­ye ge­ne­lin­de gös­te­ri­me gir­di.

Ço­rum­lu hem­şeh­ri­miz se­na­rist ve oyun­cu Ah­met İl­ker Oku­muş’un se­nar­yo­su­nu yaz­dı­ğı ‘Ne­zih Bir Film’ Tür­ki­ye ge­ne­lin­de gös­te­ri­me gir­di.
Ko­me­di tü­rün­de se­nar­yo­su­nu yaz­dı­ğı fil­min oyun­cu kad­ro­sun­da da yer alan Oku­muş’a, De­niz Ba­rut, Meh­met Ali Ka­ra­kuş, Meh­met Us­lu ve Mü­ge Boz eş­lik et­ti. 
Yö­net­men kol­tu­ğun­da Ay­han Özen’in otur­du­ğu Ne­zih Bir Film, baş­la­rı­nı der­de so­kan Ne­zih ve Ka­sım’ın hi­ka­ye­si­ni an­la­tı­yor. 

 

FİLM HAK­KIN­DA
Be­ce­rik­siz bir adam olan Ne­zih, ha­ya­tı bo­yun­ca bir bal­ta­ya sap ola­ma­mış­tır. Uzun sü­re nal­bur­luk ya­pan Ne­zih, ha­yal­le­ri­nin pe­şin­den git­me­ye ka­rar ve­rir ve işi bı­ra­kır. Ne­zih, ken­di­si gi­bi ezik bir ka­rak­te­re sa­hip olan Ka­sım ile bir­lik­te in­şa­at şir­ke­ti ku­rar. Bir­çok iha­le­ye gi­ren an­cak Ne­zih’in dav­ra­nış­la­rı so­nu­cu eli boş bir şe­kil­de ofi­se dö­nen iki­li­yi kö­tü bir sür­priz bek­ler. Ofis­le­ri­ni ba­san Ce­mil Ne­zih ve Ka­sım’ı ra­hat­sız et­me­ye baş­lar. Ce­mil’den kur­tul­ma­nın yo­lu­nu ara­yan Ne­zih, İs­tan­bul’un en bü­yük maf­ya­sı olan Ke­çi Sa­it’in ya­kı­nı ol­duk­la­rı ya­la­nı­nı söy­le­ye­rek Ce­mil’i kor­kut­ma­ya ça­lı­şır. Ama bil­me­di­ği şey ise Ce­mil’in Ke­çi Sa­it’in kar­de­şi ol­du­ğu­dur. Baş­la­rı­na ne tür bir be­la aç­tık­la­rı­nın far­kın­da ol­ma­yan iki­li ken­di­le­ri­ni teh­li­ke­li bir ma­ce­ra­nın içe­ri­sin­de bu­lur. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER