HİDAK, Türkiye’nin Maldivleri’nde

Hi­tit Dağ­cı­lık Ku­lü­bü (Hİ­DAK), 17 ki­şi­lik eki­bi ile Tür­ki­ye’nin Mal­div­ler’i ola­rak bi­li­nen Bur­dur’un Sal­da Gö­lü’ne ge­zi dü­zen­le­di. Ekip üye­le­ri, Tur­ku­az gö­lün be­yaz kum­sa­lın­da ade­ta bü­yü­len­di. 

HİDAK, Türkiye’nin Maldivleri’nde

Hi­tit Dağ­cı­lık Ku­lü­bü (Hİ­DAK), 17 ki­şi­lik eki­bi ile Tür­ki­ye’nin Mal­div­ler’i ola­rak bi­li­nen Bur­dur’un Sal­da Gö­lü’ne ge­zi dü­zen­le­di. Ekip üye­le­ri, Tur­ku­az gö­lün be­yaz kum­sa­lın­da ade­ta bü­yü­len­di. 
Dün­ya­da iki nok­ta­da olan ve mark top­ra­ğı­na % 90 ben­zer­lik­te olan kum­sal­da bol­ca za­man ge­çi­ren ekip, ge­ce­yi ge­çir­mek için Is­par­ta ilin­de bu­lu­nan Ya­zı­lı Kan­yon mev­ki­in­de Tür­ki­ye Dağ­cı­lık Fe­de­ras­yo­nu'nun kamp ala­nı­na ulaş­tı. Ma­ni­sa ve An­ka­ra’dan ge­len dağ­cı­lar­la be­ra­ber kamp ve kan­yon yü­rü­yü­şü ya­pan dağ­cı­lar, Ya­zı­lı Kan­yon ve Sal­da Gö­lü’nde Hi­tit rüz­ga­rı es­tir­di­ler. 

ÇO­RUM’A DA­VET
Ge­ziy­le il­gi­li bil­gi ve­ren Hİ­DAK Baş­ka­nı Gür­kan Yağ­mur, “Biz­ler git­ti­ği­miz her ye­re 4 bin yıl­lık geç­mi­şi ol­du­ğu hal­de bi­lin­me­yen Hi­tit­ler’i gö­tür­dük. Biz Hi­tit­le­riz de­dik, Biz Ço­rum'lu­yuz de­dik ve her­ke­si Ço­rum’a Hi­tit uy­gar­lı­ğı­nı gör­me­ye da­vet et­tik ve ede­ce­ğiz. 
Siz­ler de Ço­rum'u ta­nı­mak, Hi­tit­ler’i ya­şa­mak is­ti­yor­sa­nız biz­le­re ula­şa­bi­lir, fa­ali­yet ve et­kin­lik­le­ri­mi­ze ka­tı­la­bi­lir­si­niz.” de­di.    (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER