M.A. Eğitim Kurumları’nda mezuniyet coşkusu

Özel Mer­kez Ada Te­mel Li­se­si ‘2017-2018 Eği­tim Öğ­re­tim Yı­lı Me­zu­ni­yet Ge­ce­si’ geç­ti­ği­miz Cu­ma ak­şa­mı Anit­ta Otel’de ger­çek­leş­ti.

M.A. Eğitim Kurumları’nda mezuniyet coşkusu

RE­CEP ME­BET

Özel Mer­kez Ada Te­mel Li­se­si ‘2017-2018 Eği­tim Öğ­re­tim Yı­lı Me­zu­ni­yet Ge­ce­si’ geç­ti­ği­miz Cu­ma ak­şa­mı Anit­ta Otel’de ger­çek­leş­ti.

146 öğ­ren­ci­nin me­zu­ni­yet se­vin­ci ya­şa­dı­ğı ge­ce­ye Ço­rum Be­le­di­ye­si es­ki Baş­ka­nı Mu­zaf­fer Kül­cü, M.A. Eği­tim Ku­rum­la­rı ku­ru­cu­la­rı Me­tin Ak­bay, El­van Du­ru ve Şe­nol Ak­göz, ba­zı da­ire amir­le­ri ve okul mü­dür­le­ri, si­ya­si par­ti ve si­vil top­lum ku­ru­lu­şu tem­sil­ci­le­ri, ida­re­ci ve öğ­ret­men­ler­le çok sa­yı­da öğ­ren­ci ve­li­si ka­tıl­dı.

Say­gı du­ru­şun­da bu­lu­nul­ma­sı ve İs­tik­lal Mar­şı’nın okun­ma­sıy­la baş­la­yan prog­ra­mın açış ko­nuş­ma­sı­nı Me­tin Ak­bay yap­tı.

M.A. Eği­tim Ku­rum­la­rı bün­ye­sin­de fa­ali­yet gös­te­ren Özel Mer­kez Ada Te­mel Li­se­si’nin üçün­cü dö­nem me­zun­la­rı­nı ver­di­ği­ni be­lir­ten Ak­bay, öğ­ret­men­lik mes­le­ği­nin gu­rur tab­lo­su ni­te­li­ğin­de­ki an­lar­dan bi­ri­ni ya­şa­dı­ğı­nı söy­le­di.

Önü­müz­de­ki yıl eği­tim-öğ­re­tim fa­ali­yet­le­ri­ne Bi­nev­ler’de ya­pı­mı ta­mam­la­nan ye­ni ko­lej bi­na­sın­da de­vam ede­cek­le­ri­ni an­la­tan Ak­bay, üni­ver­si­te ha­ya­tı­na adım at­ma­ya ha­zır­la­nan öğ­ren­ci­le­ri­ne ba­şa­rı ve mut­lu­luk­lar di­le­di. Ak­bay, öğ­ren­ci­le­ri­nin ye­tiş­me­sin­de eme­ği ge­çen ida­re­ci, öğ­ret­men ve ai­le­le­re de te­şek­kür et­ti.

Dü­zen­le­nen tö­ren­de me­zu­ni­yet kü­tü­ğü­ne anı pla­ka­sı ça­kan Okul 1.’si Ze­li­ha Bü­yük­kol pla­ke­ti­ni Me­tin Ak­bay’ın elin­den alır­ken Okul 2.’si Tu­ba Öz­de­mir’in pla­ke­ti Şe­nol Ak­göz, Okul 3.’sü Can Ay­doğ­du’nun pla­ke­ti­ni ise El­van Du­ru ver­di.

Tö­ren­de ay­rı­ca mes­lek­te 15 yı­lı ge­ri­de bı­ra­kan M.A. Eği­tim Ku­rum­la­rı öğ­ret­men­le­rin­den Ya­sin Se­rin, Öz­lem Sol­maz, Di­lek Anız, İl­ker Çı­nar, Ne­za­ket Çe­lik, Er­tan Söy­le­mez, Ali Al­tun­taş, Fa­ruk Öz­türk, Şe­nol Ak­göz ve El­van Du­ru da pla­ket al­dı­lar.

Öğ­ren­ci ve­li­le­ri­nin bü­yük il­gi gös­ter­di­ği tö­ren­de şu­be isim­le­ri­ne gö­re sah­ne­ye da­vet edi­len öğ­ren­ci­ler, me­zu­ni­yet bel­ge­le­ri­ni öğ­ret­men­le­ri­nin elin­den al­dı­lar.

Coş­ku­nun do­ru­ğa ulaş­tı­ğı tö­ren­de ge­ri sa­yı­mın ar­dın­dan hep bir­lik­te ha­va­ya kep fır­la­tan öğ­ren­ci­ler, me­zu­ni­yet se­vin­ci­ni ai­le­le­ri ile pay­laş­tı­lar.İk­ram­lar ve mü­zik­li eğ­len­ce­ler­le de­vam eden me­zu­ni­yet tö­re­ni, ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çe­ki­miy­le so­na er­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER