Yaz kurslarına ilgi büyük

Ço­rum Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ço­cuk­la­rın yaz ta­til­le­ri­ni da­ha iyi ge­çir­me­le­ri ama­cıy­la dü­zen­le­nen yaz kurs­la­rı tüm hı­zıy­la de­vam edi­yor.

Yaz kurslarına ilgi büyük

FA­TİH BAT­TAR
Be­le­di­ye­nin yıl içe­ri­sin­de eği­ti­me des­tek hiz­met­le­rin­den son­ra ço­cuk­la­rın yaz ta­ti­li­ni en gü­zel şe­kil­de yap­ma­la­rı için il­ko­kul, or­ta­okul ve li­se öğ­ren­ci­le­ri­ne yö­ne­lik dü­zen­le­di­ği yaz kurs­la­rı­na bu yıl 595 ço­cuk de­vam edi­yor.
Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­lik Mer­kez­le­ri’nde ço­cuk­lar gi­tar, ke­man, bağ­la­ma, pi­ya­no ve ney kurs­la­rı­na ka­tı­la­rak yaz ta­ti­li­nin hem ta­dı­nı çı­ka­rı­yor hem de öğ­re­ni­yor. Ço­cuk­la­rın da­ha sos­yal da­ha ni­te­lik­li ye­tiş­me­le­ri ve öz­gü­ve­ni yük­sek do­na­nım­lı bi­rer ye­tiş­kin ola­rak ha­ya­ta atıl­ma­la­ra kat­kı­da bu­lun­mak için dü­zen­le­nen yaz kurs­la­rı­na öğ­ren­ci­ler bü­yük il­gi gös­te­ri­yor. 


Genç­lik Mer­kez­le­ri’nde ço­cuk­lar gi­tar, ke­man, bağ­la­ma, pi­ya­no ve ney kurs­la­rı­nın ya­nı sı­ra Ma­te­ma­tik, Si­yer, Fen ve Tek­no­lo­ji, Türk­çe, Ede­bi­yat, Sos­yal Bi­lim­ler, Bil­gi­sa­yar, Kur’an-ı Ke­rim, Te­mel Di­ni Bil­gi­ler, Os­man­lı­ca, Arap­ça, Fran­sız­ca, İn­gi­liz­ce, Al­man­ca, Fo­toğ­raf­çı­lık, Re­sim, El Sa­nat­la­rı, Ti­yat­ro, Dra­ma, Mo­del Uçak, Akıl Oyun­la­rı, Si­ne­ma gün­le­ri, spor kurs­la­rı gi­bi bir­çok alan­da eği­tim ve­ri­li­yor.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2018, 10:59
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER