Çorum’un dahi çocuğu Türkiye birincisi oldu

148 ül­ke­de onay­lı olan ME­MO­RI­AD™’ın (Dün­ya Ha­fı­za, Zi­hin­sel Ma­te­ma­tik ve Hız­lı Oku­ma Olim­pi­yat­la­rı) An­ka­ra’da dü­zen­le­di­ği 2018 Tür­ki­ye Men­tal Arit­me­tik Şam­pi­yo­na­sı 9 Ey­lül Pa­zar gü­nü An­ka­ra'da ger­çek­leş­ti­ril­di. 

Çorum’un dahi çocuğu Türkiye birincisi oldu


Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, ya­rış­ma­ya Ka­za­kis­tan, Ku­zey Kıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti ve Tür­ki­ye’den ül­ke­le­ri­nin en iyi­si olan 5 ile 12 yaş ara­sın­da­ki be­yin spor­cu­la­rı ka­tıl­dı. Tür­ki­ye Men­tal Arit­me­tik Şam­pi­yo­na­sı­na, Me­ga Cam­brid­ge bün­ye­sin­de olan Ço­rum Me­ga Ha­fı­za™  Da­hi Ço­cuk Mer­ke­zin­den ka­tı­lan Ar­da Bo­lat, yaş gru­bun­da Tür­ki­ye 1.’si ol­du.


De­re­ce­ye gi­ren öğ­ren­ci­ler ku­pa ve ma­dal­ya­la­rın ya­nı sı­ra çe­şit­li he­di­ye­ler de al­dı­lar. Ço­rum Me­ga Ha­fı­za™ Öğ­ret­men­le­rin­den Fat­ma Cey­lan Ke­çe­li, öğ­ren­ci­le­ri­nin Tür­ki­ye ça­pın­da de­re­ce yap­ma­la­rın­dan do­la­yı Me­mo­ri­ad™ ta­ra­fın­dan, üst üs­te 4.Kez Eğit­men Ba­şa­rı Bel­ge­si ile ödül­len­di­ril­di.


Tür­ki­ye Şam­pi­yo­nu Ar­da Bo­lat ve öğ­ret­me­ni Fat­ma Cey­lan’a ku­pa ve ba­şa­rı bel­ge­si­ni Me­mo­ri­ad™ ulus­la­ra­ra­sı dö­nem baş­ka­nı ve ay­nı za­man­da Dün­ya Ha­fı­za Şam­pi­yo­nu olan Me­lik Du­yar tak­dim et­ti. Ge­çen se­ne dü­zen­le­nen şam­pi­yo­na­da 2. olan Bo­lat, bu se­ne Tür­ki­ye 1.’li­ği ile tek­rar tüm Ço­rum­lu­lar’ın göğ­sü­nü ka­bart­tı. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER